Three online applications on Slovenian dialects

Authors

  • Rok Mrvič Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Slovenian Ethnology, Ljubljana, Slovenia
  • Špela Zupančič University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.236-261

Keywords:

Slovenian dialects, online application, dialect atlas, dialect dictionary, interactive map

Abstract

The need for a greater presence of dialectal content on the internet and its interactive multimedia presentation, especially professionally designed dialectological sources and tools, has encouraged an interdisciplinary cooperation between various faculties of the University of Ljubljana, chiefly the Faculty of Arts and the Faculty of Computer and Information Science. This union bore fruit in 2017 and 2018 in the form of three free and open-source web applications on Slovene dialects – these are Slovenski narečni atlas (SNA, 2017), Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil (IKNB, 2018) and Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP, 2018), which are a Slovene dialect atlas, an interactive map of Slovene dialect texts and a dictionary of old tools in the local speech of Loški Potok, respectively. The article begins with a general overview of Slovenian online dialectological resources and tools, while the second part provides a more detailed presentation of these three applications currently available to users in terms of functionality. In the discussion, the circumstances of said applications’ development and the related limitations are considered, with suggestions on some possible solutions that ought to be regarded to ensure long-term development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Slovarski in drugi dialektološki viri

Lovrić, I., Jukan, N. idr. (2018). Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil (IKNB). Pridobljeno s https://narecja.si

Nusheski, A., Mitić, D. idr. (2018). Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP). Pridobljeno s https://slovar-orodja.si

Šajn, G. idr. (2017). Slovenski narečni atlas (SNA). Pridobljeno s https://sna.si

Benko, A. (2013). Narečna bera. Pridobljeno s http://www.narecna-bera.si

Gostenčnik, J. idr. (2014). Slovenski lingvistični atlas 1. Pridobljeno s https://fran.si/204

Gregorič, J. (2015). Kostelski slovar. Pridobljeno s https://fran.si/197

Ivančič Kutin, B. (2015). Slovar bovškega govora. Pridobljeno s https://fran.si/196

Kenda-Jež, K. (¹2007, ²2015/spletna različica 2019). Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini. Pridobljeno s https://fran.si/210

Kumin Horvat, M. (2018). Besedotvorni atlas slovenskih narečij: Kulturne rastline. Pridobljeno s https://doi.org/10.3986/9789610504214

Mezgec, T., Šukljan, T., & Vičič, J. Narečni frazem. Različica 0.9.1. Pridobljeno s http://frazem.famnit.upr.si

Mrvič, R., & Žnidaršič, T. (2020). Frazeograf. Pridobljeno s https://www.frazeo­graf.si

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) (2013). Slovenska hišna imena. Pridobljeno s https://www.hisnaimena.si

Slovensko društvo Informatika (2001). Islovar. Pridobljeno s https://www.islovar.org

Steenwijk, H. (2004). Resianica. Pridobljeno s http://147.162.119.1:8081/resianica/dictionaryForm.do

Škofic, J., & Vičič, J. (2013). Interaktivni Slovenski lingvistični atlas. Pridob­ljeno s https://sla.zrc-sazu.si/#v

Škofic, J. idr. (2016). Slovenski lingvistični atlas 2. Pridobljeno s https://fran.si/204

Šumenjak, K., & Vičič, J. (2013). GOKO. Pridobljeno s https://jt.upr.si/GOKO/index.html

Šumenjak, K., & Vičič, J. (2013). GOSP. Pridobljeno s https://gosp.upr.si/GOSP/index.html

Tominec, I. (2015). Črnovrški dialekt. Pridobljeno s https://fran.si/194

Zavod Dobra pot (2021). Zapisi spomina. Pridobljeno s https://zapisi-spomina.dobra-pot.si

Weiss, P. (2015). Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H). Pridobljeno s https://fran.si/195

*****

Drugo

Arhar Holdt, Š. (2017). Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi koraki. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem in S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 136–148). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-21CL5BT0

Benko, A. (2016). Slovensko narečno slovaropisje: Razvoj, stanje, prihodnost. V K. Šter, M. Žagar Karer (ur.), Historični seminar 12 (str. 123–143). Ljub­ljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Pridobljeno s http://hs.zrc-sazu.si/Portals/0/sp/hs12/Benko.pdf

Bon, M. (2018). Geolingvistična interpretacija primerjalnih frazemov v slovenskih narečjih na interaktivni jezikovni karti: Primerjalni frazemi s pomenom človeške lastnosti. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Ivančič Kutin, B. (2017). Gradivo za etnološko kontekstualizacijo muzejskih predmetov kot vir za jezikoslovne raziskave: študija primera. Jezik in slovstvo, 62(4), 65–79. Pridobljeno s http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2017|4|

Kavčič, A., Lovrić, I., & Smole, V. (2018). Interaktivna karta slovenskih nareč­nih besedil. V D. Fišer in A. Pančur (ur.), Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (str. 121–125). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. Pridobljeno s http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-YWTL37V1/35baba0d-2fb8-4125-828a-d84827405afb/PDF

Lenardič, J., Erjavec, T., & Fišer, D. (2020). Citiranje jezikovnih podatkov v slovenskih znanstvenih objavah v obdobju 2013–2019. Slovenščina 2.0, 8(1), 1–34. Pridobljeno s https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.1-34

Lovrić, I. (2018). Interaktivna spletna aplikacija za slovenska narečna besedila. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=110326&lang=slv

Mitić, D. (2021). Interaktivni tematski narečni slovar. Diplomsko delo. Ljub­ljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=141440&lang=slv

Mrvič, R. (2020). Koncept narečnega frazeološkega slovarja: tiskana in elektronska oblika. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=135102&lang=slv

Smole, V. (2019). Slovenska narečja v spletnih aplikacijah. V M. Smolej (ur.), 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (str. 20–30). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads­/2019/06/55-SSJLK_Smole.pdf

Smole, V., Gabrijelčič Tomc, H., & Kavčič, A. (2020). Uporaba novih medijev v narečnem slovaropisju na primeru Slovarja starega orodja v govoru Loškega Potoka. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46(2), 1039–1057. Pridobljeno s https://hrcak.srce.hr/245482

Šajn, G. (2017). Interaktivni atlas slovenskih narečnih besed. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljub­ljani. Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=102633&lang=slv

Škofic, J. (2013). Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa. Jezikoslovni zapiski, 19(2), 95–111. Pridobljeno s https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2300

Šumenjak, K. (2013). Opis govora Koprive na Krasu na osnovi dialektološkega korpusa. Doktorska disertacija. Koper: Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Pridobljeno s https://repozitorij.upr.si/Dokument.php?id=12070&lang=slv

Vičič, J., & Marc Bratina, K. (2015). Narečni frazeološki slovar – prvi koraki. V M. Smolej (ur.), Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Obdobja 34 (str. 811–818). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_2-Vicic-Bra.pdf

Published

01.07.2021 — Updated on 06.07.2021

Versions

How to Cite

Mrvič, R., & Zupančič, Špela. (2021). Three online applications on Slovenian dialects. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 9(1), 236–261. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.236-261 (Original work published July 1, 2021)