E-learning environment »Slovenščina na dlani«: challenges and solutions

Authors

  • Darinka Verdonik University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
  • Simona Majhenič University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
  • Špela Antloga University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
  • Sandi Majninger University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
  • Marko Ferme University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
  • Kaja Dobrovoljc University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
  • Simona Pulko University of Maribor, Faculty of Arts, Slovenia
  • Mira Krajnc Ivič University of Maribor, Faculty of Arts, Slovenia
  • Natalija Ulčnik University of Maribor, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.181-215

Keywords:

learning Slovene, computer assisted language learning, e-learning

Abstract

The paper describes three types of challenges that were detected in teaching Slovene as a mother tongue at schools. First, a number of orthographic and grammatic mistakes can be detected in pupils’ writings (see Kosem et al., 2012; Križaj in Bešter Turk, 2018; Gomboc, 2019). Second, low phraseological literacy was noticed and the pupils often have problems understanding phrasemes (Voršič, 2018). Third, the challenges of communicative competence were addressed, referring to production and interpretation of different written, spoken as well as multimedia genres, as only appropriate genre literacy enables efficient use of different genres (Nidorfer Šiškovič, 2013). To address these challenges, we have developed a complex e-learning environment for improving writing and communication skills of Slovene pupils – “Slovenščina na dlani”. The developed environment is divided into four general topics – orthography, grammar, phrasemes and texts. Each topic covers a number of subtopics, and for each sub-topic a number of exercises is available, along with explanations. We have used the most up-to-date language technologies and programming solutions in order to automatise the e-environment. The user’s knowledge is automatically evaluated, and based on this s/he is automatically guided through the environment in a way to improve her/his writing and communication skills. The e-environment has also a special user interface for teachers which enables easy way to assign tasks as well as to track the performance of each pupil individually or a group of pupils as a whole. The gamification and professional graphic design fulfil the user experience. The “Slovenščina na dlani” will be freely available at https://slo-na-dlani.si from September 2021 on.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Davies, G. (2016). CALL (Computer assisted language learning). Centre for Languages, Linguistics & Area Studies. Pridobljeno s https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/61#ref6

Dobrovoljc, K., Krek, S., & Erjavec, T. (2015). Leksikon besednih oblik Sloleks in smernice njegovega razvoja. V V. Gorjanc, P. Gantar, I. Kosem in S. Krek (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (str. 80–105). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gansel, C., & Jürgens, F. (2007). Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung. 2. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Gomboc, M. (2019). Slovenščina. Po korakih do odličnega znanja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grčar, M., Krek, S., & Dobrovoljc, K. (2012). Obeliks: statistični oblikoskladenjski označevalnik in lematizator za slovenski jezik. V Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije (str. 82–87). Pridobljeno s http://nl.ijs.si/isjt12/JezikovneTehnologije2012.pdf

Heinemann, W. (2000). Textsorte – Textmuster – Texttyp. V K. Brinker, G. Antos, W. Heinemann in S. F. Sager (ur.), Text- und Gesprächslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, (zv. 16) (str. 507–523). Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Higgins, J., & Johns, T. (1984). Computers in Language Learning. London: Collins.

Holcar Brunauer, A., Bizjak, C., Cotič Pajntar, J. idr. (2019). Formativno spremljanje. Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Erjavec idr. (2010). The JOS Linguistically Tagged Corpus of Slovene. Proceedings of the Seventh Conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10) (str. 1806–1809). Pridobljeno s http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html

Jesenšek, V., & Ulčnik, N. (2014). Spletni frazeološko-paremiološki portal: redakcijska vprašanja ob slovenskem jezikovnem gradivu. V V. Jesenšek in S. Babič (ur.), Več glav več ve: Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi (str. 276–292). Maribor: Oddelek za germanistiko, Filozofska Fakulteta Univerze v Mariboru, ZRC SAZU Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje.

Jesenšek, V. (2018). Zakaj in čemu frazeologija pri pouku materinščine. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 1 (str. 21–24). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341

Kacjan, B., & Jesenšek, V. (2010). Pregovori pri učenju in poučevanju (tujega) jezika. V N. Holc (ur.), Posodobitve pouka v gimnazijski praksi (str. 59–67). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Kosem, I., Stritar, M., Može, S., Zwitter Vitez, A., Arhar Holdt, Š., & Rozman, T. (2012). Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Krajnc Ivič, M. (2019). Frazeološke enote v horoskopih in malih oglasih – besedilnovrstni vidik. V Ž. Macan (ur.) Frazeologija, učenje i poučavanje (str. 171–184). Reka: Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet.

Krek, S., Dobrovoljc, K., Erjavec, T., Može, S., Ledinek, N., Holz, N., …, Zajc, A. (2019). Training corpus ssj500k 2.2, Slovenian language resource repository CLARIN.SI.

Križaj, M., & Bešter Turk, M. (2018). Jezikovni pouk: Čemu, kaj in kako? Priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli. Ljubljana: Rokus Klett.

Kržišnik, E. (2006). Izraba semantične potence frazemov. Slavistična revija, 56(1), 259–279.

Kržišnik, E. (2015). Frazeologija v šoli – drugič. Jezik in slovstvo, 60(3–4), 131–142.

Ljubešić, N., & Erjavec, T. (2016). Corpus vs. Lexicon Supervision in Morphosyntactic Tagging: the Case of Slovene. Language Resources and Evaluation Conference 2016.

Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š., & Krek, S. (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Fakulteta za družbene vede. Pridobljeno s https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-logar-et-al---korpusi.pdf?sfvrsn=2

Meterc, M. (2017). Paremiološki optimum: Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Meterc, M. (2019). Vpliv starosti na poznanost pregovorov, rekov in sorodnih paremij ter na paremiološko kompetenco slovenskih govorcev. V Ž. Macan (ur.), Frazeologija, učenje i poučavanje (str. 209–221). Rijeka.

Meterc, M. (2020). Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Rastoči slovar. Pridobljeno s https://fran.si/

Nidorfer Šiškovič, M. (2013). Žanrskost funkcijskih besedilnih vrst. V A. Žele (ur.), Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Obdobja 32 (str. 269–275). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Nivre, J., Marneffe, M., Ginter, F., Goldberg, Y., Hajič, J., Manning, C. D., …, Zeman, D. (2016). Universal Dependencies v1: A Multilingual Treebank Collection. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’16). Portorož: European Language Resources Association.

Odpiranje izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri. Pridobljeno s https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=HU

Rozman, T., Krapš Vodopivec, I., Stritar, M., & Kosem, I. (2020). Empirični pogled na pouk slovenskega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL. Pridobljeno s https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/227/327/5303-1

SEJO = Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011). Irena Kovačič (pr.). El. knjiga. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/SEJO-komplet-za-splet.pdf

Starc, S. (2011). Stik disciplin v besedilu iz besednih in slikovnih semiotskih virov. V S. Kranjc (ur.), Meddisciplinarnost v slovenistiki, Obdobja 30 (str. 433–440). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Strateški okvir – Izobraževanje in usposabljanje 2020. Pridobljeno s http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sl

Ulčnik, N. (2019). Izbor frazemov za bazo FRIDA. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 2 (str. 37–45). Ulčnik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447

Ulčnik, N., & Meterc, M. (2019). Izbor pregovorov za bazo FRIDA. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 2 (str. 47–55). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447

Vičar, B. (2015). Slovnični pristop k vizualni komunikaciji: vizualna analiza vojnih fotografij. V M. Smolej (ur.), Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Obdobja 34 (str. 801–810). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Voršič, I. (2018). Prvi odzivi učiteljic in učiteljev. V N. Ulčnik (ur.), Slovenščina na dlani 1 (str. 89–91). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Pridobljeno s http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341

Published

01.07.2021 — Updated on 06.07.2021

Versions

How to Cite

Verdonik, D., Majhenič, S., Antloga, Špela, Majninger, S., Ferme, M., Dobrovoljc, K., Pulko, S., Krajnc Ivič, M., & Ulčnik, N. (2021). E-learning environment »Slovenščina na dlani«: challenges and solutions. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 9(1), 181–215. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.181-215 (Original work published July 1, 2021)