Speech and Functioning of Political Elites through the Lens of Parlameter

Tina Lengar Verovnik, Eva Vrtačič, Tanja Oblak Črnič

Abstract


The article discusses several aspects of speech used by established political elites in the context of a developing digital tool Parlameter. This is done without understanding the internet and digital spaces as always already stylistically marked. Instead, they are understood as a platform that also provides a possibility for critical analysis of language as a social phenomenon. Parlameter allows for analysis of »live« language, which always has an important context, as it is spoken by MPs – legislative decision makers, who shape the culture of public expression. Analysis is done using diverse algorithms and structural mechanisms – from examining the use of language to calculating MP’s presence and decisions in the parliament. The article discusses the automated and other analyzes offered by Parlameter. Units analyzed are individual MPs and parliamentary groups in the current parliamentary session. Since Parlameter, as an emerging analytical tool, also has a supervisory function in addition to the linguistic-stylistic dimensions, the former are also described and placed in a wider context of digitization of institutional policy.

Keywords


parliament; speech analysis; digital platforms; Parlameter

Full Text:

PDF (Slovenščina)

References


Bellamy, C., in Rabb, C. D. (1999): Wiring-up the Deck-Chairs? V S. Coleman (ur.): Parliament in the Age of the internet: 156–172. Oxford: Oxford University Press.

Coleman, S., Taylor, J., in van de Donk, W. (1999): Parliament in the Age of the internet. Oxford: Oxford University Press.

Dahlgren, P. (2013): The Political Web. London: Routdlege.

Erjavec, T., Fišer, D. in Ljubešić, N. (2015): Razvoj korpusa slovenskih uporabniških vsebin Janes. V D. Fišer (ur.): Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25.–27. november 2015 (elektronski vir). Dostopno prek: http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/11/JANES15-04-Razvoj-korpusa.pdf (2. 4. 2016).

Golbeck, J., Grimes, J. M., in Rogers, A. (2010): Twitter Use by the U.S. Congress. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (6): 1612–1621.

Gorjanc, V. (2005): Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Založba Izolit.

Hajnšek Holz, M., in Novak, F. (1970): Kvalifikatorji. Naši razgledi, 19: 140.

Joshi, D., in Rosenfield, E. (2013): MP Transparency, Communication Links and Social Media: A comparative assessment of 184 Parliamentary Websites. The Journal of Legislative Studies, 19 (4): 526–545.

Kalin Golob, M., in Gantar, P. (2015): Stilistika in enojezični slovar: označevanje jezikovne variantnosti. V V. Gorjanc in dr.: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve: 446–465. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kalin Golob, M. (2002): Jezikovna stilistika in razžalitve v tiskanih medijih. V T. Korošec in dr.: Razžalitve v tiskanih medijih: 31–46. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kennedy, G. (1999): An Introduction to Corpus Linguistics. London; New York: Longman.

Lofgren, K., Andersen, K. V., in Sorensen, M. F. (1999): The Danish Parliament going Virtual. V S. Coleman in dr. (ur.): Parliament in the Age of the Internet: 131–140. Oxford: Oxford University Press.

Mance, B. (2014): Odnosi med novinarji in politiki na Twitterju: Od profesionalizma do »odmevne komore«. Javnost/The Public, 21: S23–S40.

Oblak Črnič, T. (2010): Preobrazbe na spletu: od infopromocijske k individualizirani politiki? Teorija in praksa, 47 (1): 22–40.

Oblak Črnič, T., in Amon Prodnik, J. (2014): Samopromocijski novičarski mediji? Analiza spletnih mest slovenskih političnih akterjev. Teorija in praksa, 51 (6): 1321–1343.

Oblak, T. (2003): Izzivi e-demokracije. Ljubljana: FDV.

Taylor, A. J., in Burt, E. (1999): Parliaments on the web: Learning through Innovation. V S. Coleman in dr. (ur.): Parliament in the Age of the internet: 141–155. Oxford: Oxford University Press.

Slovar novejšega besedja. Zgradba. Dostopno prek: http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/SSKJ_Uvod.pdf (2. 4. 2016).

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Uvod. Dostopno prek: http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja/datoteke/SNB_Zgradba.pdf (2. 4. 2016).

Suhadolnik, S. (1968): Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo, 13 (7): 219–224.

Verdonik, D. (2015): Govorjeni proti pisnemu ali katera leksika je »tipično govorjena«. V V. Gorjanc in dr.: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve: 392–405. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2016.2.38-66

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Tina Lengar Verovnik, Eva Vrtačič, Tanja Oblak Črnič

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ljubljana University Press, Faculty of Arts and Trojina, Institute for Applied Slovene Studies
(Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Trojina, zavod za uporabno slovenistiko) 

Online ISSN: 2335-2736