The Forgotten Minority. On the History of the German Minority in Maribor

Authors

  • Gregor Jenuš Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/linguistica.60.2.257-279

Keywords:

Germans, Slovenes, transnational relations, German minority, Lower Styria

Abstract

In the 20th century, Maribor frequently experienced a radical transformation of its public image. The latter is particularly true for the first half of the century, when the struggle between Germans and Slovenes for the supremacy over the city and the associated conflict between the Slovene and German identity was still very much present.

After the Germans signed the Paris Peace Treaties, they were placed in the position of a minority and lost most of the privileges they had had as the dominant ruling nation in Slovenia. Nevertheless, their cultural capital and the fact that they were the single most numerous minority in Slovenia, made it possible for them to “survive”. Their hopes of regaining their power came true with the onset of World War II. In 1941, Maribor and in the broadest sense Yugoslavia was just a silent observer of fights between the world superpowers. They were fighting for their superiority and in order to achieve their goals, and took advantage of helpless nations. Yugoslavia came under major pressure, since it was a strategically important territory in the Balkans. However, at least at first, Yugoslavia managed to stay undecided. The reality, however, quickly changed, as the Kingdom of Yugoslavia signed the Tripartite Pact on 25th September 1941 in Vienna. With signing of the Pact, the Kingdom of Yugoslavia yielded under the pressure of the Nazi Block. It had hoped that it would not be occupied, since it had become part of the Tripartite Pact. The signing of the Pact prompted various reactions in Yugoslavia. The events that followed the signing were quite the opposite of what the authorities had expected. The population was dismayed when Yugoslavia bowed to the Nazis and riots started. In the night between 26th and 27th March 1941, the government was overthrown and the eighteen-year-old heir to the throne, Peter Karađorđević, wielded political power. On 27th March 1941, only two days after the signing of the Pact and the outbreak of riots, the Nazis appointed Siegfried Uiberreither, who was a Gauleiter of the National Socialist German Workers’ Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) and National Deputy for Styria, the future head of the civil administration for Lower Styria. He took over the government, which had their headquarters in Maribor, on Easter Monday, i.e. on 14th April 1941. Only a week earlier, on Palm Sunday (December 6th), without declaration of war, began the attack on Yugoslavia, which utterly changed the face of Maribor and sealed the fate of Germans living here. Their fate is best illustrated by a quotation from Boris Kidrič from December 1945: “The German minority in Slovenia will have no rights, for there will be no German minority.”

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAŠ, Franjo (1989) Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije. Maribor: Obzorja.

BAUER, Otto (1907) Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand.

BENEDIK, Metod (Hrsg.) (2002) Lambert Erlich, Pariška mirovna konferenca in Slovenci 1919–1920. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze.

BIBER, Dušan (1966) Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933–1941. Ljubljana: Cankarjeva založba.

BISTER Feliks (1990) „Delovanje dr. Antona Korošca od Majniške deklaracije do 1. 12. 1918.“ Zgodovinski časopis, 1, 73–90.

BISTER, Feliks (1995) Majestät, es ist zu spät. Anton Korošec und die slowenische Politik im Wiener Reichsrat bis 1918. Wien: Böhlau Verlag.

CVIRN, Janez (1998) „Nemško (avstrijsko) in slovensko zgodovinopisje o Nemcih na Slovenskem (1848 – 1941).“ In: D. Nećak (Hrsg.), 23–52.

ČOH, Mateja (2006) „Maribor v času druge svetovne vojne.“ Studia historica Slovenica, 2–3, 495–530.

ČUČEK, Filip (2006) „Kraji na Slovenskem Štajerskem in Maribor med leti 1750 in 1918.“ Studia historica Slovenica, 2–3, 281–402.

DOLENC, Ervin (2004) „Deavstrizacija v politiki, upravi in kulturi v Sloveniji.“ In: D. Nećak (et al.) (Hrsg.), Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju. Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 81–94.

FERENC, Mitja/Božo REPE (2004) „Nemška manjšina v Sloveniji med obema vojnama.“ In: D. Nećak (et al.) (Hrsg.) Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju. Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 147–160.

FERENC, Tone (1968) Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–1945. Maribor: Obzorja.

FERENC, Tone (1993) „Množično izganjanje Slovencev med drugo svetovno vojno.“ In: F. Šetinc (Hrsg.), Izgnanci: zbornik slovenskih izgnancev 1941–1945. Ljubljana: Delo, 17–40.

FERENC, Tone (1998) „Nemci na Slovenskem med drugo svetovno vojno.“ In: D. Nećak (Hrsg.), 17–23, 69–74.

GAČIĆ, Aleksandra/Gregor JENUŠ (2016) Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–1923), zaslužni slovenski politik. Politična biografija: ob 145. obletnici rojstva. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 50–55.

HARTMAN, Bruno (1989) Rudolf Maister. Ljubljana: Partizanska knjiga.

HARTMAN, Bruno (1998) Rudolf Maister, general in pesnik. Ljubljana: DZS.

JENUŠ, Gregor (2011a) Ko je Maribor postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča.

JENUŠ, Gregor (2011b) „Slovenska pričakovanja in odzivi na odločitve velikih pet./Les attentes Sloves et leurs réactions face aux décisions des Cinq Grands.“ In: A. Rahten/J. Šumrada (Hrsg.), Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev./Les cinq grands et la création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Loka pri Mengšu: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 177–194, 417–436.

JENUŠ, Gregor (2013) „‘Es gibt einen Meister über alle irdische Maister.‘ Avstrijski odzivi na Maistrov prevzem oblasti v Mariboru in na Spodnjem Štajerskem v letih 1918–1919.“ Arhivi, 2, 221–236.

JENUŠ, Gregor (2014) „Maribor ali ‚Marburg an der Drau‘? Spreminjanje nacionalne identitete mesta v prvi polovici 20. stoletja.“ Časopis za zgodovino in narodopisje, 4, 35–69.

JENUŠ, Gregor (2015) „Slovenci in velika vojna (1914–1918). Slovenska razdvojenost med zvestobo cesarju in željo po narodni avtonomiji.“ Studia historica Slovenica, 2, 301–319.

JENUŠ, Gregor (2016) „‘Nemška manjšina pri nas ne bo imela nobene pravice, ker je ne bo!‘ (Boris Kidrič, 15. 12. 1945): komunistični obračun z Nemci na Slovenskem in uničenje nemške manjšine.“ In: M. Maučec/S. Granda (Hrsg.), Leto 1945 – 70 let potem. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije und Študijski center za narodno spravo, 154–169.

JENUŠ, Gregor (2017) „‘Ljubi Bog, kako varovati, česar ni; saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v Mariboru slovenski značaj na dan!’ Johann Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe.“ Studia Historica Slovenica, 3, 901–927.

JENUŠ, Gregor (2018) General Rudolf Maister in izgubljene priložnosti Slovencev po veliki vojni. Arhivalija meseca. http://arhiv.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/razstavna_dejavnost/arhivalija_meseca_november_2018/index.html#c17946

JERIČ, Josip (1928) „Narodni svet.“ In: J. Mal (Hrsg.), Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine. Ljubljana: Slovenska matica, 144–159.

KARNER, Stefan (1978) „Das Land wieder deutsch machen.“ Profil, 10.10.1978, 51–54.

KARNER, Stefan (1998) Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien, Aspekte ihrer Entwicklung 1939–1997. Klagenfurt: Hermagoras.

KARNER, Stefan (2000) „Die untersteirische Frage 1918/19.“ Die Kärntner Landsmannshaft, 9–10, 56–63.

KLEMENČIČ, Matjaž (2010) „Indigenous National/Etnic Minorities in the Alps-Adriatic-Pannonian Region, 1921–1938./Avtohtone narodne/etnične manjšine v alpsko-jadransko-panonskem prostotu, 1921-1938.“ In: S. Brezigar (Hrsg.), Treatises and documents/Razprave in gradivo. Journal of Ethnic Studies/Revija za narodnostna vprašanja, 62, 8–49.

KLEMENČIČ, Matjež (1994) „Die Slowenen und Deutschen im Lichte der sprachlichen Statistik in der Südsteiermark und in der Untersteiermark 1830–1991.“ In: Ch. Stenner (Hrsg.), Steirische Slowenen. Zweisprachigkeit zwischen Graz und Maribor. Graz: Alpen Adria Alternativ, 39­–56.

KLEMENČIČ, Vladimir (1986) „Nemci v statistiki v jugoslovanski Sloveniji med obema vojnama.“ Zgodovinski časopis, 4, 465–470.

KOMAC, Miran (Hrsg.) (2007) Priseljenci. Študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

LIPUŠČEK, Uroš (2003) Ave Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920. Ljubljana: Sophia.

LYNCH, Alan (2002) „Woodrow Wilson and the principle of ‘national self-determination’: a reconsideration.“ Review of International Studies, 2, 419–436.

MAISTER, Rudolf (1934) „Prevzem mestne uprave v Mariboru, dne 2. januarja 1919.“ Kronika slovenskih mest, 3, 227–231.

MIKOLA, Milko (2007) Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije.

NEĆAK, Dušan (Hrsg.) (1998) Nemci na Slovenskem 1941–1955. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Ljubljana.

OGRIZEK, Emica (2006) Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941. Trgovski register Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

OSET, Željko (2010) „Nostrifikacija premoženja po prvi svetovni vojni s poudarkom na območju sodnega okraja Maribor.“ In: Ž. Oset/A. Berberih-Slana/Ž. Lazarević (Hrsg.), Mesto in gospodarstvo. Mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino und Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 77–137.

PLETERSKI, Janko (1971) Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno leta 1914–1918. Ljubljana: Slovenska matica.

PLETERSKI, Janko (1980) Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije.

POTOČNIK, Dragan (2003) Kulturno dogajanje v Mariboru med 1918 in 1941. Maribor: Litera.

POTOČNIK, Dragan (2008) Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ljubljan: Koščak.

PUFF, Rudolf Gustav (1999) Maribor. Njegova okolica, prebivalci in zgodovina. Maribor: Obzorja.

RATEJ, Mateja (2006) „Kraji na slovenskem Štajerskem in Maribor v letih 1918–1941.“ Studia historica Slovenica, 2–3, 445–466.

RAHTEN, Andrej (2020) Po razpadu skupne države. Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita. Celje/Celovec/Gorica: Mohorjeva družba.

REPE, Božo (1998) „Nemci na Slovenskem po drugi svetovni vojni.“ In: D. Nećak (Hrsg.) Nemci na Slovenskem 1941-1955. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Ljubljana, 145–172.

SCHNEEFUSS, Walter (1939) Deutschtum in Süd–Ost–Europa. Leipzig: Wilhelm Goldmann Verlag.

SCHWABE, Klaus (1971) Woodrow Wilson. Ein Staatsmann zwischen Puritanertum und Liberalismus. Göttingen/Zürich/Frankfurt a. M.: Muster-Schmidt.

SENEKOVIČ, Ivan (1936) „Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru.“ Kronika slovenskih mest, 3, 1, 59–64; 110–114.

STAVBAR, Vlasta (2017) Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje. Slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906–1918). Maribor: Založba Pivec.

SVOLJŠAK, Petra (2005) „Slovenci v primežu avstrijske cenzure.“ In: P. Vodopivec (Hrsg.), Velika vojna in Slovenci. Ljubljana: Slovenska matica.

SVOLJŠAK, Petra (2009) „Velika vojna in Slovenci.“ Studia historica Slovenica, 2–3, 297–316.

UDE, Lojze (1979) „Rudolf Maister. Ob 60-letnici bojev za severno slovensko mejo.“ Zgodovinski časopis, 1–2 (1979), 370–383.

WEHLER, Hans-Ulrich (1980) Nationalitätenpolitik in Jugoslawien. Göttingen: Vandehoeck und Ruprecht.

WINKLER, Wilhelm (1931) Statistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten. Wien/Leipzig: Braumüller Verlag.

ZWITTER, Fran (1955) „Problem narodnega preroda pri Južnih Slovanih v Avstriji: legitimizem in narodnostno načelo.“ Zgodovinski časopis, Nr. 1–4 (1955): 162–169.

ZWITTER, Fran (1962) Nacionalni problemi v habsburški monarhiji. Ljubljana: Slovenska matica.

ŽERJAV, Gregor (1918) Ali so Ptuj, Celje, Maribor res nemška mesta? Nekoliko odgovora ptujskim, celjskim in mariborskim očetom ter nekaj statističnega orožja slov. podložnikom »nemških trdnjav«. Ljubljana: Narodna tiskarna.

ŽERJAV, Gregor (1917) [Autor angegeben als: Von einem Südslaven] Die nationale Abgrenzung im Süden. Ein Beitrag zur Realisirung der Selbstbestimmung der Völker Oesterreich-Ungarns. Zagreb: Hrvatska tiskarna.

*****

Archievbestände:

ARS – Archiv der Republik Slowenien: Bestand Ude Lojze (SI AS 1193); Bestand Pokrajinska uprava za Slovenijo (SI AS 60); Bestand Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS (SI AS 1931); Bestand Boris Kidrič (SI AS 537).

PAM – Landesarchiv Maribor: Bestand Mestna občina Maribor; Bestand Narodni svet za Štajersko; Bestand Okrožno sodišče Maribor.

*****

Zeitschriften:

Deutsche Wacht (1917), (1918).

Die Neue Zeitung (1919).

Jutro (1922).

Marburger Zeitung (1917), (1918), (1941).

Mariborski delavec (1919).

Nova doba (1919).

Pester Lloyd (1919).

Reichspost (1919).

Slovenec (1919).

Slovenski gospodar (1919), (1941).

Slovenski narod (1923).

Straža (1917), (1918).

Tabor (1922).

Wiener Allgemeine Zeitung (1919).

Downloads

Published

30.12.2020

How to Cite

Jenuš, G. (2020). The Forgotten Minority. On the History of the German Minority in Maribor. Linguistica, 60(2), 257–279. https://doi.org/10.4312/linguistica.60.2.257-279