Kalan, Valentin. 2004. “On Three Locations Connected With Aristotle: Ancient Stagira - Mieza - Athens”. Keria: Studia Latina Et Graeca 6 (1), 13-34. https://doi.org/10.4312/keria.6.1.13-34.