DanekG. (2003). Troy and Kosovo. Keria: Studia Latina Et Graeca, 5(2), 37-50. https://doi.org/10.4312/keria.5.2.37-50