Dominik Penn, Lexicographer at the Intersection of Slovenian and Greek

Authors

  • Matej Hriberšek University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/keria.22.2.85-117

Keywords:

Ancient Greek, Dominik Penn, grščica, Slovenian dictionaries, lexicography

Abstract

Although the Slovenian language is relatively small, Slovenian lexicography has quite a rich history and tradition reaching right back to the 16th century. Until the 19th century, writers who made dictionaries and collections of Slovenian vocabulary prepared a fair amount of admirable works, albeit many remained in manuscript and have never been printed. In the 19th century, the study of the Slovenian language, efforts to preserve it, and the collecting of Slovenian linguistic material spread outside the central Slovenian land of Carniola; in Styria in particular, young intellectuals from those parts, such as Leopold Volkmer (1741–1816), Janez Krstnik Leopold Šmigoc (1787–1829), Peter Dajnko (1787–1873), Anton Krempl (1790–1844), and others, provided for the collecting of linguistic material alongside their literary endeavours; one of them was Friar Minor Dominik Penn. He was a fascinating lexicographer who included Greek in his work in a very unusual way.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahačič, Kozma. 2007. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Ahačič, Kozma. 2013. “Bohorič, Adam (okoli 1520–po 1598).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accesed November 21, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi145314/#novi-slovenski-biografski-leksikon. First published in Barbara Šterbenc Svetina et al., eds., 3. zv.: Ble-But.

Atelšek, Simon. 2013. “Cigale, Matej (1819–1889).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 14, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158709/#novi-slovenski-biografski-leksikon. First published in Barbara Šterbenc Svetina et al., eds. (online edition).

Bjelčevič, Aleksander, Matija Ogrin, and Urška Perenič, eds. 2017. Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Simpozij (Symposium) Obdobja 36. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.

Breznik, Anton. 1938. “Iz zgodovine novejših slovenskih slovarjev.” Časopis za zgodovino in narodopisje 33 (1): 17–32, 87–98, 147–165.

Breznik, Anton. 2013. “Pleteršnik, Maks (1840–1923).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. Accessed November 14, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi435041/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 7. zv.: Peterlin-Pregelj C.

Caf, Oroslav. 1871. “P. Bernardus, capucinus Marburgensis 1760.” Slovenski narod 4 (137): 1.

Cankar, Izidor, et al., eds. 1925‒1991. Slovenski biografski leksikon. 16 vols. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka.

Cigale, Matej. 1860. Deutsch-slovenisches Wörterbuch. Erster Theil, A–L. Zweiter Theil, M–Z. Laibach: Josef Blasnik.

Dajnko, Peter. 1824. Lehrbuch der Windischen Sprache. Ein Versuch zur gründlichen Erlernung derselben für Deutsche, zur vollkommeneren Kenntniß für Slowenen. Grätz: Johann Andreas Kienreich.

Ditmajer, Nina. 2019. Sprejemanje vzhodnoštajerske knjižnojezikovne norme v rokopisnih pridigah Jožefa Muršca. PhD diss., University of Maribor.

Fekonja, Andrej. 1891. “Kratka povestnica slovenskega pravopisa.” Ljubljanski zvon 11 (11): 611–618, 668–675, 719–725.

Glaser, Karel. 1896. Zgodovina slovenskega slovstva. 2. zv., Od francoske revolucije do 1848 l. Ljubljana: Slovenska Matica.

Glazer, Janko. 2013-a. “Krempl, Anton (1790–1844).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 21, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi303945/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 4. zv.: Kocen-Lužar.

Glazer, Janko. 2013-b. “Murko, Anton (1809–1871).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 23, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi380348/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 6. zv.: Mrkun-Peterlin.

Glazer, Janko. 2013-c. “Šmigoc, Janez Krstnik Leopold (1787–1829).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 16, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi660226/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 11. zv.: Stelè-Švikaršič.

Gutsman, Oswald. 1789. Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter. Klagenfurt: Ignaz Aloys von Kleinmayr.

Harrauer, Christine, and Hubert Reitterer. 1995. “Schönberger, P. Andreas Corsinus (Franz Xav.) (1754–1820), Lehrer.” Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950. Bd. 11 (Lfg. 51), 49–50. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Hartman, Bruno. 1998. Hoški nadžupnik in dekan dr. Anton Murko (1809‒1871), jezikoslovec in utrjevalec slovenskega knjižnega jezika. Hoče: Turistično društvo.

Hriberšek, Matej. 2008. “Slovaropisje klasičnih jezikov na Slovenskem v 16. stoletju.” Slavia Centralis 1 (2): 77–87.

Ilešič, Fran. 1905-a. “Korespondenca dr. Jos. Muršca.” Zbornik znanstvenih in poučnih spisov 7:1–210.

Ilešič, Fran. 1905-b. Korespondenca dr. Jos. Muršca. Ponatisk iz »Zbornika Matice Slovenske« za l. 1904 in 1905. Ljubljana: Naroda tiskarna.

Ilešič, Fran. 1905-c. “Iz prvih časov romantike.” Časopis za zgodovino in narodopisje 2:1–68.

Ilešič, Fran. 1939. “P. Bernard Mariborčan, slovenski pisatelj 18. stoletja.” Časopis za zgodovino in narodopisje 34:39–97.

Janežič, Anton. 1858. “Glasnik iz domačih in tujih krajev. Iz Marburga.” Glasnik slovenski 10 (2): 172.

Janežič, Anton. 1850. Popólni ročni slovár slovénskega in némškega jezika./Vollständiges Taschen-Wörterbuch der slovenischen und deutschen Sprache. Nemško-slovenski del./Deutsch-slovenischer Theil. U Celóvcu/Klagenfurt: V zalóžbi J. Sigmundove knjigárnice v Celóvcu/Im Verlage der J. Sigmund’schen Buchhandlung.

Janežič, Anton. 1851. Popólni ročni slovár slovénskega in némškega jezika. Vollständiges Taschen-Wörterbuch der slovenischen und deutschen Sprache. Slovensko-nemški del./Slovenisch-deutscher Theil. U Celóvcu/Klagenfurt: V zalóžbi J. Sigmundove knjigárnice v Celóvcu/Im Verlage der J. Sigmund’schen Buchhandlung.

Jarnik, Urban. 1832. Versuch eines Etymologikons der slowenischen Mundart in Inner-Österreich. Klagenfurt: Ferdinand Kleinmayr.

Jelovšek, Alenka. n.d. “Janez Krstnik Leopold Šmigoc. Theoretisch-praktische Windische Sprachlehre.” In Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes, edited by Kozma Ahačič. Accessed November 15, 2020. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/13/1812-smigoc.

Jesenšek, Marko, and Bernard Rajh, eds. 1998. Dajnkov zbornik. Zora 3. Maribor: Slavistično društvo.

Jesenšek, Marko, ed. 1999-a. Murkov zbornik: Referati s Simpozija Anton Murko in njegov čas. Maribor: Slavistično društvo.

Jesenšek, Marko. 1999-b. “Slovaropisje na Štajerskem do konca 19. stoletja.” Časopis za zgodovino in narodopisje 70 (1–2): 355–371.

Jesenšek, Marko. 2015. Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika. Mednarodna knjižna zbirka Zora 110. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.

Kacin, Anton. 2013. “Cigale, Matej (1819–1889).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 14, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158709/#primorski-slovenski-biografski-leksikon. First published in Primorski slovenski biografski leksikon, 3. snopič: Bor‒Čopič, 1. knjiga. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Kidrič, France. 1929. Zgodovina slovenskega slovstva. Od začetkov do marčne revolucije. Razvoj, obseg in cena pismenstva, književnosti in literature. Ljubljana: Slovenska matica.

Kidrič, Francè. 1930. Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe. Razprave Znanstvenega društva v Ljubljani 7, Historični odsek 1. Ljubljana: J. Blasnika nasl. Univerzitetna tiskarna.

Kidrič, France. 1934-a. “Ustanovitev slovenske stolice v Ljubljani.” Ljubljanski zvon 54:208–215, 300–307, 374–382.

Kidrič, France. 1934-b. Korespondenca Janeza Nepomuka Primca 1808‒1813. Korespondence pomembnih Slovencev 1. Ljubljana: Znanstveno društvo.

Kidrič, Francè. 2013-a. “Apostel, Ivan Anton (1711–1784).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 14, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi130201/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 1. zv.: Abraham-Erberg.

Kidrič, Francè. 2013-b. “Dajnko, Peter (1787–1873).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 22, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi168756/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 1. zv.: Abraham-Erberg.

Kidrič, Francè. 2013-c. “Pen, Dominik (1785–1855).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 22, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi411625/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 6. zv.: Mrkun-Peterlin.

Kolarič, Rudolf. 2013-a. “Caf, Oroslav (1814–1874).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 15, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi154664/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 1. zv.: Abraham-Erberg.

Kolarič, Rudolf. 2013-b. “Cigale, Matej (1819–1889).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 14, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158709/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 1. zv.: Abraham-Erberg.

Kolarič, Rudolf. 2013-c. “Metelko, Franc Serafin (1789–1860).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 22, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi363425/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 5. zv.: Maas-Mrkun.

Kotnik, Fran. 1919. “‘Sprotuletna Vijolica,’ mariborski dijaški list iz leta 1846.” Časopis za zgodovino in narodopisje 15 (1): 114–126.

Legiša, Lino. 1959. Zgodovina slovenskega slovstva. 2. zv., Romantika in realizem I. Ljubljana: Slovenska matica.

Lenard, Leopold. 1909. “Dr. Ljudevit Gaj.” Dom in svet 22:427–428, 472–475, 517–519, 558–569.

Logar, Janez. 2013. “Megiser, Hijeronim (med 1554 in 1555–1619).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 22, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi357106/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 5. zv.: Maas-Mrkun.

Lokar, Jože. 1957‒1958. “Dve stoletnici.” Jezik in slovstvo 3 (3): 102–109.

Macun, Ivan. 1883. Književna zgodovina Slovenskega Štajerja. Graz: printed by the author.

Medved, Anton. 1895. “Anton Krempl.” Dom in svet 8 (21): 641–643.

Megiser, Hieronymus. 1744. Dictionarium quatuor linguarum videlicet Germanicae, Latinae, Illyricae (quae vulgo Sclavonica) & Italicae, sive Hetruscae. Auctore Hieronymo Megisero Impressum Graecii Styriae à Ioanne Fabro … nunc vero auspiciis Excellentisiimi Domini, Domini Supremi Carinthiae Capitanei Opera & Studio A.A. R.R. P.P. Societ. JESU Collegii Clagenfurtensis correctum & auctum. Clagenfurti: typis Ioannis Friderici Kleinmayr.

Metelko, Franc Serafin. 1825. Lehrgebaude der slowenischen Sprache in Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen: Nach dem Lehrgebäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky. Laibach: Leopold Eger.

Murko, Anton. 1832–1833. Şlovénsko-némshki in némshko-şlovénski rózhni besédnik, sráven kràtke slovénske gramátike sa Némze: kakor se slovénshina govori na Şhtájerskim, Koròshkim, Krájnskim in v'sahodnih stranih na Vógerskim. Şlovénsko-némshki dél. V' Grádzi: v' salógi in na prodaj per Fr. Ferstli: Janes Lavre Greiner.

Orel, Irena. 2017. “Pomen starejših rokopisov za slovensko zgodovinsko jezikoslovje.” In Aleksander Bjelčevič et al., eds., 253‒266.

Pajek, Jožef. 1880. “Dr. Anton Murko. Životopis. Sestavil dr. Jož. Pajek.” Letopis Matice Slovenske za leto 1880, edited by Dr. Janez Bleiweis, 224–257. Ljubljana: Matica Slovenska.

Petrè, Fran. 1939. Poizkus ilirizma pri Slovencih (1835–1849). Ljubljana: Slovenska matica.

Pirjevec, Avgust. 1924. “Maks Pleteršnik.” Ljubljanski zvon 44 (4): 240–244, 304–311, 361–371.

Pleteršnik, Maks, ed. (1893) 1894‒1895. Slovensko-nemški slovar. Izdan na troške rajnega knezoškofa ljubljanskega Antona Alojzija Wolfa. Prvi del, A–O. Drugi del, P–Ž. V Ljubljani: Knezoškofijstvo (Katoliška tiskarna).

Pohlin, Marko. 1792. Glossarium Slavicum in supplementum ad primam partem Dictionarii Carniolici. Viennae: Literis Grosserianis.

Pohlin, Marko. 1781. Tu malu besedishe treh jesikov. Das ist: Das kleine Wörterbuch in dreyen Sprachen. Quod est: parvum dictionarium trilingue, quod conscripsit R. P. Marcus a S. Antonio Paduano Augustinianus discalceatus inter academicos operosos Labacenses dictus: Novus. Laibach: Johann Friedrich Eger.

Prijatelj, Ivan. 1935. Duševni profili slovenskih preporoditeljev. Za šestdesetletnico izdali Prijateljevi učenci. Ljubljana: s.n.

Prunč, Erich. 1983. “Primic Janez Nep.” Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Bd. 8:281. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Raič, Božidar. 1869. “A. Kremplj.” Národni koledar, Sporočilo in Letopis Matice Slovenske za leto 1869:86–94. Ljubljana: Jožef Blaznik.

Raič, Božidar. 1878. “Oroslav Caf.” Letopis Matice slovenske 3–4:72–101.

Rajh, Bernard, ed. 1998. Dajnkovo berilo. Maribor: Slavistično društvo.

Rajhman, Jože. 1998. “Dajnkov jezikovni nazor.” In Marko Jesenšek and Bernard Rajh, eds., 57–69.

Scheller, Immanuel Johann Gerhard, G. H. Lünemann and Franz Xaver Schönberger. 1818‒1820. Imm. Joh. Gerb. Schellers lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Hand-Lexikon vornehmlich für Schulen, von neuen durchgesehen, verbessert und vermehrt durch G. H. Lünemann, Doctor der Philosophie, und Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache am Gymnasio zu Göttingen, zu einem allgemeineren Gebrauche mit beträchtlichen Vermehrungen herausgegeben von Franz Xaver Schönberger. 3 Bände. Wien und Triest: im Verlage der Geistinger'schen Buchhandlung.

Slodnjak, Breda. 2013. “Primic, Janez Nepomuk (1785–1823).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 20, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi470396/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 8. zv.: Pregelj Ivan-Qualle.

Stabej, Jože. 1972. “Janez Anton Apostel–pater Bernard: Dictionarium Germanico-Slavonicum 1760.” Časopis za zgodovino in narodopisje 43:263–274.

Stabej, Jože. 1975. “Slovarnik Vid (Dominik) Penn.” Slavistična revija 23 (1): 41–58.

Stabej, Marko. 2001. “Peter Danjko in njegova dajnčica.” Slovenska kronika XIX. stoletja, edited by Janez Cvirn et al., 160. Ljubljana: Nova revija.

Šlebinger, Janko. 2013. “Macun, Ivan (1821–1883).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 15, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi337395/#slovenski-biografski-leksikon. First published in Izidor Cankar et al., eds., 5. zv.: Maas-Mrkun.

Šrimpf, Franc. 1972. “Oroslav Caf, slovenski sanskrtist, filolog in tragična osebnost.” Dialogi 8:498–515.

Šterbenc Svetina, Barbara et al., eds. 2013-. Novi Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Štrekelj, Karel. 1922. Historična slovnica slovenskega jezika. Maribor: Zgodovinsko društvo, Družba sv. Mohorja.

Šumrada, Janez. 2002. “Janez Nepomuk Primic in ustanovitev stolice za slovenski jezik na liceju v Gradcu 1811.” Slavistična revija 50 (1): 51–60.

Toš, Marjan. 2014. “Ob 200-letnici rojstva in 140-letnici smrti Oroslava (Jurija) Cafa, slovenskogoriškega rojaka od Svete Trojice.” Časopis za zgodovino in narodopisje 85=50 (4): 5–18.

Vidmar, Luka. 2013. “Apostel, Ivan Anton (1711–1784).” Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Accessed November 14, 2020. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi130201/#novi-slovenski-biografski-leksikon. First published in Barbara Šterbenc Svetina et al., eds., 1. zv.: A.

Vrbanov, J. G. 1898. “Dr. Jožef Muršec. (Životopis. Spisal J. G. Vrbanov).” Slovenske Večernice za pouk in kratek čas 51:1–64.

von Wurzbach, Constantin. 1872. “Primiz, Johann Nepomuk.” Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 23:309–310.

von Wurzbach, Constantin. 1876. “Schönberger, Franz Xaver.” Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 31:127–128.

Downloads

Published

28.12.2020

How to Cite

Hriberšek, Matej. 2020. “Dominik Penn, Lexicographer at the Intersection of Slovenian and Greek”. Keria: Studia Latina Et Graeca 22 (2):85-117. https://doi.org/10.4312/keria.22.2.85-117.