(1)
WallaceL. Dual Portraits of the Deceased in Yangqiaopan M1, Jingbian, Shaanxi. AS 2019, 7, 203-219.