Epidemija COVID-19 v Sloveniji, odnos do neenakosti in protestni potencial

Avtorji

  • Mitja Hafner Fink Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Samo Uhan Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.91-108

Ključne besede:

epidemija COVID-19, relativna deprivacija, neenakosti, protestni potencial, slovensko javno mnenje

Povzetek

V članku so predstavljene ugotovitve raziskav Slovensko javno mnenje, ki so bile izvedene tik pred začetkom epidemije ter v prvem in drugem valu epidemije. V članku nas zanima vpliv percepcije in vrednotenja družbenih neenakosti na protestno participacijo državljanov. Bolj konkretno: zanima nas, kako se te zaznave povezujejo z dejanskim položajem posameznikov in kako součinkovanje obojega prispeva k nezadovoljstvu, ki se kaže kot pripravljenost na proteste. Izhajamo iz teorije relativne deprivacije, ki se kaže kot relevantna za pojasnjevanje pojavljanja protestov v kriznih časih. Rezultati raziskave potrjujejo relevantnost teorije še posebej v času krize oziroma nenapovedanega in nenadnega izbruha zamere, ko običajni pojasnjevalni modeli političnega delovanja ne zadoščajo. Izkaže se, da bistven sprožilec kolektivnega ravnanja pri tem ni absolutna stiska, ampak je lahko protestno ravnanje posledica relativne stopnje deprivacije v posamezni družbeni skupini. Pomembna je diskrepanca med specifičnimi in za posamezno socialno skupino legitimnimi pričakovanji (glede norm, življenjskega standarda in družbenega položaja) ter ocenami o tem, ali se bodo ta pričakovanja uresničila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Literatura

Barbalet, J. M., A Macro Sociology of Emotion: Class Resentment. Sociological Theory, 10 (2), 1992, str. 150–163.

Barbalet, J. M., Citizenship, class inequality and resentment, v: Citizenship and Social Theory (ur. Turner, B. S.), London, Newbury Park, New Delhi: Sage, 1993, str. 36–56.

Clark, A. E., D’Ambrosio, C., Lepinteur, A. The Fall in Income Inequality during COVID-19 in Five European Countries (Working Paper 2020-565), ECINEQ, Society for the study of economic Inequality, 21. december 2020. Dostopno na http://www.ecineq.org/2020/12/21/the-fall-in-income-inequality-during-covid-19-in-five-european-countries/ (25. 1. 2021).

Corcoran, K., Pettinicchio, D. in Young, J. Perceptions of structural injustice and efficacy: Participation in low/moderate/high-cost forms of collective action. Sociological Inquiry 85 (3), 2015, str. 429–461.

Dragoš, S., Socialna država in solidarnost. Teorija in praksa, let. 53. Posebna številka, 2016, str. 148–173.

Earle, T. in Cvetkovich, G. T. Social Trust: Toward a Cosmopolitan Society, New York: Praeger 1995.

Elgar, F. J., Stefaniak, A., Wohl, M. J. A., The trouble with trust: Time-series analysis of social capital, income inequality, and COVID-19 deaths in 84 countries, Social Science & Medicine, 263 (2020) 113365, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113365 (29. 12. 2020).

Filetti, A., Participating unequally? Assessing the Macro-Micro Relationship Between Income Inequality and Political Engagement in Europe, Partecipazione e conflitto, 9/1, 2016, str. 72–100, DOI: 10.1285/i20356609v9i1p72.

Fujimoto, K., Ishimaru, T., Tateishi, S., Nagata, T., Tsuji, M., Eguchi, H., Ogami, A., Matsuda, S. in Fujino, Y., For the CORoNaWork Project, A cross-sectional study of socioeconomic status and treatment interruption among Japanese workers during the COVID-19 pandemic, medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.22.21252190; posted February 23, 2021 (dostop: 28. 2. 2021).

Gilens, M. in Page, B. I., Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, 12/3, 2014, str. 564–581, doi: 10.1017/S1537592714001595.

Grasso, M. T. in Giugni, M., Protest participation and economic crisis: The conditioning role of political opportunities, European Journal of Political Research, 55/4, 2016, str. 663–680, doi: 10.1111/1475-6765.12153.

Grasso, M. T., Yoxon, B., Karampampas, S., Temple, L., Relative deprivation and inequalities in social and political activism, Acta Polit (2019) 54, str. 398–429, https://doi.org/10.1057/s41269-017-0072-y.

Hafner Fink, M., Razred, državljanstvo in državljanski stili, Teorija in praksa, 48/4, str. 1024–1038.

Jo, J. in Choi, H. J., Enigmas of grievances about inequality: Effects of attitudes toward inequality and government redistribution on protest participation, International Area Studies Review, 22/4, 2019, str. 348–368, DOI: 10.1177/2233865919833973.

Kern, A., Marien, S. in Hooghe, M., Economic Crisis and Levels of Political Participation in Europe (2002–2010): The Role of Resources and Grievances, West European Politics, 38/3, 2015, str. 465–490, doi: 10.1080/01402382.2014.993152.

Kuhn, M., Schularick, M. in Steins, U., Research: How the Financial Crisis Drastically Increased Wealth Inequality in the U.S., Harvard Business Review, 13. september 2018, https://hbr.org/2018/09/research-how-the-financial-crisis-drastically-increased-wealth-inequality-in-the-u-s (dostop: 20. 5. 2021).

Lin, Z., Networks of Play and Resentment: Emotionally Mobilized Protests in Macau in the Internet Age, International Journal of Communication, [S. l.], let. 12, 2018, str. 3274–3293, ISSN 1932-8036, https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/8318. (dostop: 19. 1. 2021).

Manasse, P. (ur.) in Katsikas, D. (ur.), Economic Crisis and Structural Reforms in Southern Europe, London in New York: Routledge.

Marshall, T. H., Citizenship and social class: and other essays, Cambridge: Cambridge University Press, 1950.

Roll, S. in Despard, M., Income Loss and Financial Distress during COVID-19: The Protective Role of Liquid Assets (19. november 2020). Dostopno na SSRN: https://ssrn.com/abstract=3733862 ali http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3733862 (21. 1. 2021).

Stiglitz, J. E., The Great Divide: Unequal societies and what we can do about them, New York, London: W. W. Norton & Company, 2015.

Sztompka, P., Trust. A Sociological Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Van Stekelenburg, J., The Occupy Movement: Product of this time, Development, 55/2, 2012, str. 224–231.

Županov, J., Egalitarizam i industrijalizam, Naše teme, 14/2, 1970, str. 237-296.

*******

Viri

Hafner Fink, M. et al., Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP, Social Inequality, IV., 2019). Ogledalo javnega mnenja. Odnos do dela in družine (2020), v: Vrednote v prehodu XIII: Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP, ESS, SJM 2017–2020 (Dokumenti SJM 27) (ur. Toš, N.), Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, str. 233–288.

Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B., Polič, M. in Uhan, S. (2020). Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM201. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM201_V1.

Hafner Fink, M., Broder, Ž., Doušak, M., Falle Zorman, R., Gerdina, O., Jagodic, A., Kecman, I., Kurdija, S., Miheljak, V., Pajnik, M., Uhan, S., Toš, N., Vovk, T., Zajšek, Š. in Malnar, B. (2021), Slovensko javno mnenje 2020/3 – Poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov, Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Dostopno na: https://www.cjm.si/wp-content/uploads/2021/03/SUM_SJM_2020_3_v1.pdf (8. 3. 2021).

Toš, N. (ur.), Vrednote v prehodu X: Slovensko javno mnenje 2010–2016 (Dokumenti SJM 24), 2016, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK.

Toš, N. (ur.), Vrednote v prehodu XII: Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP, ESS, EVS/WVS, SJM (Dokumenti SJM 26), 2018, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK.

Toš, N. (ur.), Vrednote v prehodu XIII: Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP, ESS, SJM 2017–2020 (Dokumenti SJM 27), 2020, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK.

Prenosi

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Hafner Fink, M., & Uhan, S. (2021). Epidemija COVID-19 v Sloveniji, odnos do neenakosti in protestni potencial. Ars &Amp; Humanitas, 15(1), 91–108. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.91-108

Številka

Rubrike

Študije – Živeti s pandemijo: slovenska izkušnja