DITRICH, Tamara, University of Ljubljana, University of Sydney, Slovenia