KARMAKAR, Samir, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India