(1)
Fung ChiatL.; Fung YingL. The Musical Language in Messiaen’s Catalogue d’oiseaux. MusAn 2019, 55, 131-156.