Andragoška spoznanja https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja <p>Revija <em>Andragoška spoznanja</em> je mednarodna znanstvena revija za izobraževanje in učenje odraslih, ki izhaja štirikrat na leto.&nbsp;</p> <p>Revija je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov (raziskave, razprave, analize), poročil, razmišljanj o strokovni terminologiji in knjižnih ocen predvsem s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo različne vidike učenja in izobraževanja v odraslosti in starosti ter s tem povezane pojave. Zaželeni so tudi prispevki s področja drugih znanstvenih disciplin, perspektiv in tradicij, ki se povezujejo s področjem učenja in izobraževanja odraslih. Objavljamo raziskave o organiziranem izobraževanju (izobraževalni sistemi, institucije …), neformalnem izobraževanju in vseh pojavnostih priložnostnega učenja, pri čemer spodbujamo raznolikost teoretskih in metodoloških pristopov.</p> <p>Revija objavlja mednarodne znanstvene in strokovne članke v slovenskem in angleškem jeziku. Vsi članki so recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.</p> sl-SI <p>Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:</p><ol><li>Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega članka, ki bo predvidoma izšel v reviji <strong>Andragoška spoznanja </strong>v okviru Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) z navedbo mojega avtorstva z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča založnik.</li><li>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da na njem ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njim niso kršene kakšne druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter mu povrnil škodo in stroške.</li><li>Avtorji obdržijo materialne avtorske pravice ter založniku priznajo pravico do prve izdaje članka z licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a> (priznanje avtorstva in deljenje pod istimi pogoji). To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega dela in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v svojem delu, lahko distribuira predelava le pod licenco, ki je enaka tej.</li><li>Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucionalni repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.</li><li>Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucionalnih repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.</li></ol> borut.mikulec@ff.uni-lj.si (Borut Mikulec) eva.vrbnjak@ff.uni-lj.si (Znanstvena založba Filozofske fakultete) Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0100 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mednarodno in primerjalno izobraževanje odraslih https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8401 Regina Egetenmeyer, Borut Mikulec ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8401 Mon, 18 Feb 2019 13:33:18 +0100 Izobraževanje odraslih in politike vseživljenjskega učenja https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8120 <p>Članek obravnava politiko izobraževanja odraslih v Grčiji in na Portugalskem. Upošteva model, ki vključuje tri analitične perspektive učenja in izobraževanja odraslih, kot ga predlagata Lima in Guimarães (2011). Uvodu sledi predstavitev metodologije, ki je bila zasnovana na analizi grškega in portugalskega nacionalnega poročila, razprava pa vključuje tudi teoretični okvir politik izobraževanja odraslih. Kritična analiza učenja in izobraževanja odraslih je bila opravljena na podlagi primerjalnega pristopa. Ugotovitve poudarjajo evropeizacijo politik izobraževanja odraslih v okviru politik upravljanja človeških virov ter zaskrbljenost zaradi ciljev posodabljanja in državnega nadzora na področju vključevanja v izobraževanje odraslih. Ugotovitve kažejo, da obe državi spodbujata izobraževanje odraslih kot strategijo modernizacije in konkurenčnosti v skladu s smernicami Evropske unije, hkrati pa nakazujejo pomanjkanje dokazov o vključenosti demokratičnih in emancipatornih politik v izobraževanje odraslih.</p> Catarina Doutor, Paula Guimarães ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8120 Mon, 18 Feb 2019 13:39:57 +0100 Glas študentov v visokošolskem izobraževanju v Italiji in Latviji https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8110 <p>Sodelovanje študentov v izobraževalnem procesu je ključnega pomena za uspeh visokošolskega izobraževanja. Raba aktivnosti, kjer se sliši glas študentov, prek različnih praks in akterjev na mega-, makro-, meso- in mikroravni, vodi do nepričakovanih oziroma osupljivih učnih rezultatov. Članek raziskuje vlogo glasu študentov na izobraževalni instituciji v Latviji in Italiji, in sicer Univerzi v Latviji in Univerzi v Padovi. Primerjava je zajela dve kategoriji, akterje in prakse, v povezavi z raziskovalnim vprašanjem, ali italijanski oziroma latvijski sistem podpira aktivno vključevanje študentov v izobraževalni proces. Komparativna metodologija študije je pokazala razlike in podobnosti med praksami, ki spodbujajo glas študentov na teh dveh institucijah, in potrdila, da oba sistema podpirata aktivno vključevanje študentov v visokošolsko izobraževanje; čeprav še vedno obstajajo potrebe po izboljšavah, sta instituciji na pravi poti do aktivnega vključevanja študentov na vseh ravneh in v vseh dimenzijah.</p> Jelena Stepanova, Concetta Tino, Fedeli Monica ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8110 Mon, 18 Feb 2019 13:43:35 +0100 Fleksibilizacija učenja in izobraževanja odraslih v kontekstu spreminjajočih se časovnosti v Nigeriji in Nemčiji https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8161 <p>Rosa (2013) v svoji teoriji pospeševanja obravnava velike spremembe časovnosti, s katerimi se v zadnjem obdobju soočajo sodobne družbe. Ta nova dinamika ponudnikom na področju izobraževanja in učenja odraslih zastavlja ne le izziv prilagajanja spreminjajoči se časovnosti z vidika lastnih procesov in struktur, ampak tudi pri ponujanju podpore udeležencem izobraževanj, ki se prilagajajo novemu življenjskemu ritmu. Enega od načinov odzivanja na družbeno pospeševanje najdemo v fleksibilizaciji. V našem prispevku primerjamo učenje in izobraževanje odraslih v Nigeriji in Nemčiji, da bi ob tem raziskali družbeno pospeševanje v obeh družbah, katere izzive prinaša za učenje in izobraževanje odraslih ter kako se ponudniki izobraževanj odzivajo v smislu fleksibilizacije. S proučevanjem dokumentov o politiki izobraževanja odraslih, novejših empiričnih študij in podatkovnih poročil pokažemo, kako premiki časovnosti ustvarjajo podobne izzive v obeh državah ter se pojavljajo kot vzvod za fleksibilizacijo učenja in izobraževanja odraslih. </p> Sabine Schmidt-Lauff, Jörg Schwarz, Adedolapo Femi-Aderinto, Taiwo Olatunji ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8161 Mon, 18 Feb 2019 13:56:33 +0100 Priznavanje predhodno pridobljenih znanj https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8186 <p>Primerjalna študija temelji na analizi dokumentov o politiki priznavanja predhodno pridobljenih znanj ter statističnih podatkih o rabi in izvedbi te politike v dveh različnih kontekstih (primerih): na Danskem in v Indiji. Uporabljene so pojmovne formulacije Ehlersovega modela (2005), modela integriranega izvajanja (Winter, 2012) in instrumentov politike (Vedung, 1998). Pogoji za učinkovito izvajanje politike so vključenost vseh nosilcev interesov, prizadevanja in odgovornost nosilcev interesov, ki kratkoročno vodijo do učinkovitosti in dolgoročno do razvoja politike, ter raba primerne kombinacije instrumentov politike.</p> Shalini Singh, Søren Ehlers ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8186 Mon, 18 Feb 2019 14:19:47 +0100 Poklicno svetovanje kot ukrep, ki podpira zaposljivost https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8140 <p>Članek raziskuje modele in aktivnosti poklicnega svetovanja v visokem izobraževanju kot načina podpiranja zaposljivosti študentov, in sicer na podlagi primerjalne študije med Univerzo v Firencah (Italija) in Univerzo v Lagosu (Nigerija). Začne se z analizo na mesoravni storitvenih modelov in podatkov institucionalnih poročil obeh univerz. Literatura na mednarodni ravni kaže na velik pomen poklicnega svetovanja pri podpiranju izobraževalnega procesa. Analiza modelov in struktur kariernih storitev na obeh institucijah je dokazala, da ti pomagajo pri izvajanju ukrepov, ki podpirajo zaposljivost. Z vidika prihodnosti skupni trend izhaja iz bližnjega sodelovanja z nosilci interesov. Upoštevanje perspektiv delodajalcev kot tudi skupno načrtovanje usposabljanja in sorodnih aktivnosti sta dva ključna elementa ustvarjanja povezav na ravni visokega izobraževanja. Na podlagi tega lahko trdimo, da poklicne storitve širijo svoj obseg in metode v odgovor na globalne trende v zaposlovanju in družbenoekonomskem, političnem in tehnološkem razvoju.</p> Carlo Terzaroli, Yinusa Oyekunle ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8140 Mon, 18 Feb 2019 14:26:23 +0100 Adult Education and Work Contexts: International Perspectives and Challenges https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8402 Simona Šinko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8402 Mon, 18 Feb 2019 14:48:49 +0100 Adult Learning and Education in International Contexts: Future Challenges for its Professionalization https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8319 Simona Šinko ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8319 Mon, 18 Feb 2019 14:32:23 +0100