Andragoška spoznanja https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja <p>Revija <em>Andragoška spoznanja</em> je mednarodna znanstvena revija za izobraževanje in učenje odraslih, ki izhaja štirikrat na leto.&nbsp;</p> <p>Revija je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov (raziskave, razprave, analize), poročil, razmišljanj o strokovni terminologiji in knjižnih ocen predvsem s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo različne vidike učenja in izobraževanja v odraslosti in starosti ter s tem povezane pojave. Zaželeni so tudi prispevki s področja drugih znanstvenih disciplin, perspektiv in tradicij, ki se povezujejo s področjem učenja in izobraževanja odraslih. Objavljamo raziskave o organiziranem izobraževanju (izobraževalni sistemi, institucije …), neformalnem izobraževanju in vseh pojavnostih priložnostnega učenja, pri čemer spodbujamo raznolikost teoretskih in metodoloških pristopov.</p> <p>Revija objavlja mednarodne znanstvene in strokovne članke v slovenskem in angleškem jeziku. Vsi članki so recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.</p> sl-SI <p>Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:</p><ol><li>Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega članka, ki bo predvidoma izšel v reviji <strong>Andragoška spoznanja </strong>v okviru Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) z navedbo mojega avtorstva z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča založnik.</li><li>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da na njem ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njim niso kršene kakšne druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter mu povrnil škodo in stroške.</li><li>Avtorji obdržijo materialne avtorske pravice ter založniku priznajo pravico do prve izdaje članka z licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a> (priznanje avtorstva in deljenje pod istimi pogoji). To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega dela in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v svojem delu, lahko distribuira predelava le pod licenco, ki je enaka tej.</li><li>Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucionalni repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.</li><li>Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucionalnih repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.</li></ol> borut.mikulec@ff.uni-lj.si (Borut Mikulec) eva.vrbnjak@ff.uni-lj.si (Znanstvena založba Filozofske fakultete) Mon, 17 Dec 2018 08:22:03 +0100 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Politike izobraževanja odraslih v državah na območju nekdanje Jugoslavije https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8232 Borut Mikulec, Sonja Kump ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8232 Fri, 14 Dec 2018 12:22:27 +0100 Profesionalizacija na področju izobraževanja in učenja odraslih na območju nekdanje Jugoslavije https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8084 <p>V prispevku razpravljamo o profesionalizaciji izobraževanja in učenja odraslih na območju nekdanje Jugoslavije. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da proces profesionalizacije odseva družbene razmere, tradicijo, kulturo, razvoj institucij visokošolskega izobraževanja, znanstvene/spoznavane temelje določenega področja na osrednjih elementih te stroke. Naš cilj je kritično razpravljati o profesionalizaciji na področju izobraževanja in učenja odraslih s poudarkom na treh elementih: stroki, ki predstavlja sociološko dimenzijo, profesionalizmu, ki predstavlja filozofsko/etično dimenzijo, in profesionalizaciji, ki predstavlja andragoško dimenzijo. Ugotovitve raziskave kažejo, da je bil na območju nekdanje Jugoslavije dosežen pomemben, vendar še vedno nezadosten napredek v procesu profesionalizacije, kar se tiče oblikovanja polja strokovne prakse in strokovne priprave andragogov/izobraževalcev odraslih na univerzah, kar vključuje tudi izboljšave na področju trajnega strokovnega razvoja. Na drugi strani pa je pri vzpostavljanju strokovnih združenj, pridobivanju strokovnih dovoljenj in razvoju strokovnih etičnih načel postopek profesionalizacije zelo omejen in počasen.</p> Kristinka Ovesni ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8084 Fri, 14 Dec 2018 12:25:35 +0100 V iskanju identitete: Izobraževanje odraslih v Bosni in Hercegovini med socialistično zapuščino in neoliberalnimi nagnjenji https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8094 <p>Članek predstavlja analizo ključnih procesov na področju izobraževanja odraslih v Bosni in Hercegovini (BiH), ki se nanašajo na njeno socialistično preteklost in sodobna nagnjenja, ki izhajajo predvsem iz prizadevanja države za vstop v Evropsko unijo (EU). Vsak poskus sistematičnega pregleda zgodovine izobraževanja odraslih v BiH se sooča z nejasnostmi in pomanjkanjem podatkov. V nasprotju z drugimi deli izobraževalnega sistema, kjer so zgodovinski opisi v določenem obsegu ohranjeni ter so predmet strokovnih študij in raziskav, se zdi, da je izobraževanje odraslih v BiH področje brez dokumentirane zgodovine. Cilj članka je na podlagi kritične diskurzivne analize razplesti kompleksno družbenopolitično strukturo, ki je oblikovala ključne teme izobraževanja odraslih tako v socialistični preteklosti kot demokratični sedanjosti države. Rezultati analize kažejo na več dokaj jasnih vzorcev: (a) različno obravnavanje socialistične preteklosti, od romantiziranja do izničevanja njenih dosežkov in ureditev; (b) vzpon zasebnih ustanov za izobraževanje odraslih v posocialističnem obdobju in raznovrstnost ponudbe; (c) napetosti med prizadevanji v smeri globalnih in evropskih trendov na eni strani ter vztrajanjem na lokalizaciji pri oblikovanju politike izobraževanja odraslih na drugi strani.</p> Amina Isanović Hadziomerović ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8094 Fri, 14 Dec 2018 12:27:15 +0100 Izobraževanje odraslih na Hrvaškem po letu 1990 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8080 <p>Osrednji namen članka je razložiti ključne elemente treh ciklov politik izobraževanja odraslih na Hrvaškem med letoma 1990 in 2018. Prvi cikel je zajemal spremembe v devetdesetih letih. Drugi se je začel leta 2000 in ga je zaznamoval proces evropeizacije na poti do članstva v Evropski uniji. Tretji se je začel z vstopom države v Evropsko unijo (2013) in sprejetjem Strategije izobraževanja, znanosti in tehnologije (2014). V vsakem ciklu so analizirani instrumenti, akterji in cilji politik izobraževanja odraslih. V zadnjih dveh ciklih se pojavljajo podobni cilji, instrumenti in akterji, ki so del evropeizacije politik izobraževanja odraslih, medtem ko je prvi cikel zaznamovalo politično, ideološko in institucijsko rezanje vezi s socialističnim izobraževalnim sistemom. Končni rezultati teh procesov niso zadovoljivi, saj je izobraževanje odraslih še vedno marginalizirano in ima majhno udeležbo.</p> Tihomir Žiljak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8080 Fri, 14 Dec 2018 12:56:30 +0100 Izobraževanje odraslih v Sloveniji pred tranzicijo in po njej https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8096 <p>Po letu 1991, ko je Slovenija postala samostojna, je država z več sistemskimi ukrepi podprla razvoj izobraževanja odraslih: v državnem proračunu odobrena posebna sredstva za izobraževanje odraslih; ustanovljen sektor za izobraževanje odraslih na ministrstvu za šolstvo; sprejet poseben zakon o izobraževanju odraslih; ustanovljena posebna strokovna ustanova za razvoj in pospeševanje razvoja izobraževanja odraslih; zasnovan nacionalni program za izobraževanje odraslih; oblikovan program visokošolskega študija andragogike; začele delovati številne zasebne organizacije za izobraževanje odraslih; nastala nova združenja za izobraževanje odraslih; začela izhajati strokovna in znanstvena revija za izobraževanje odraslih; stekli številni razvojni in raziskovalni projekti, namenjeni razvijanju in pospeševanju kulture učenja. Sprejeta je Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji. Kljub temu izobraževanje odraslih v Sloveniji sistemsko še ni ustrezno urejeno; ostaja na ravni, na kateri smo bili pred tremi ali štirimi desetletji.</p> Zoran Jelenc ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8096 Fri, 14 Dec 2018 12:48:24 +0100 Nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike in usposabljanje izobraževalcev odraslih pred in po osamosvojitvi Slovenije https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8166 <p>V prispevku avtorica analizira nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike ter izobraževanje in usposabljanje izobraževalcev odraslih v Sloveniji, ko je bila ta del nekdanje Jugoslavije in po osamosvojitvi. Pri tem se opira na dostopne zgodovinske vire in biografsko metodo. Ugotavlja, da je andragogika v obdobju nekdanje Jugoslavije nastajala predvsem iz potreb prakse; da so se študij andragogike ter izobraževanje in usposabljanje izobraževalcev odraslih v Sloveniji oblikovali izhajajoč iz potreb, saj bi brez posplošitev in odkrivanja temeljnih načel in lastnosti pojavov začela postopoma usihati tudi praksa; ter da so na razvoj andragogike na Slovenskem v obdobju nekdanje Jugoslavije poleg lokalnih (republiških) specifik pomembno vplivali najnovejša spoznanja o izobraževanju odraslih v svetu, določeni institucionalni modeli in tudi (naj)vidnejši akterji (univerzitetni profesorji) s področja izobraževanja odraslih na globalni ravni. Ker je področje izobraževanja odraslih fenotipsko, ocenjuje, da se bo morala andragogika pod globalizacijskimi vplivi prilagoditi novim družbenim razmeram, ki jih ustvarja današnji čas.</p> Ana Krajnc ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8166 Fri, 14 Dec 2018 13:05:08 +0100 Mednarodna primerjava dejavnikov vpliva na zgodnje opuščanje izobraževanja https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8135 <p>V članku razpravljamo o dejavnikih, ki vplivajo na zgodnje opuščanje šolanja, in o ukrepih, ki so bili v Sloveniji sprejeti, da bi slednje preprečili. Zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja na manj kot 10 % do leta 2020 je namreč eden ključnih ciljev strategije Evropa 2020, Slovenija pa omenjeni cilj že presega. Po zadnjih raziskavah ima namreč naša država eno izmed najnižjih stopenj zgodnjega opuščanja šolanja med državami Evropske unije (EU). V prispevku proučujemo razloge za omenjeno nizko stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja ter podajamo pregled institucionalnih in političnih ukrepov, ki jih je Slovenija sprejela, da bi zmanjšala osip in mladostnike čim dlje zadržala v izobraževalnem sistemu. Rezultati študije kažejo, da je v državah EU delež moških, ki so opustili šolanje, večji od deleža žensk ter da obstaja pozitivna povezanost med dejavniki, kot sta izobrazba staršev in socialno-ekonomski status družine, ter zgodnjim opuščanjem šolanja. Prav tako smo ugotovili, da je delež mladih priseljencev, ki so opustili šolanje, dvakrat večji od deleža mladih, ki živijo v državi, v kateri so se tudi rodili.</p> Danijela Makovec ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8135 Fri, 14 Dec 2018 14:26:51 +0100 Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih: pomemben element za predavatelje in slušatelje https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8033 <p>Ker je pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu pomemben, hkrati pa je na primeru Slovenije in v povezavi z izobraževanjem odraslih raziskan še manj kot v povezavi z izobraževanjem otrok in mladostnikov, je osnovni cilj raziskave, katere rezultati so predstavljeni v članku je bil ugotoviti, kakšen pomen neverbalni/nebesedni komunikaciji pripisujejo odrasli v izobraževalnem kontekstu, s poudarkom na tistih, ki tudi sami izobražujejo. Zbiranje podatkov o pomenu neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika. Validacija rezultatov prve faze raziskave je potekala skozi razpravo s strokovnimi delavci na področju izobraževanja odraslih. Raziskava je pokazala, da pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu ni le občutek slušateljev ali mnenje predavateljev/učiteljev temveč, na izkušnjah obeh vlog utemeljeno, razumevanje pomena bistvenega dela medosebne komunikacije, ki lahko pomembno vpliva tako na izid komunikacije kot na izid izobraževalnega procesa.</p> Marija Paladin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8033 Fri, 14 Dec 2018 14:34:03 +0100 Ob jubileju dr. Ane Krajnc https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8169 <p>V letošnjem letu je ustanoviteljica in dolgoletna glavna urednica revije Andragoška spoznanja prof. dr. Ana Krajnc praznovala. Ker sama želi, da so praznovanja delovno obarvana, je bila to priložnost, da kolegi in kolegice pripravimo razmislek o raziskovanju na področju izobraževanja in učenja odraslih. Nastali sta dve publikaciji: znanstvena monografija Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih (ur. Ličen in Mezgec) in Človek mora biti dovolj drzen, da zagovarja svoje vrednote – Liber amicorum (ur. Ličen, Findeisen in Šantej).<br><br></p> Maja Mezgec ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8169 Mon, 17 Dec 2018 08:17:18 +0100 Peter Jarvis (1937-2018) https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8233 Ana Krajnc ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8233 Fri, 14 Dec 2018 14:41:27 +0100 Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8146 Nives Ličen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8146 Fri, 14 Dec 2018 14:43:41 +0100 Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8163 Maja Mezgec ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8163 Fri, 14 Dec 2018 14:45:06 +0100