https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/issue/feed Andragoška spoznanja 2019-04-23T17:47:17+02:00 Borut Mikulec borut.mikulec@ff.uni-lj.si Open Journal Systems <p>Revija <em>Andragoška spoznanja</em> je mednarodna znanstvena revija za izobraževanje in učenje odraslih, ki izhaja štirikrat na leto.&nbsp;</p> <p>Revija je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov (raziskave, razprave, analize), poročil, razmišljanj o strokovni terminologiji in knjižnih ocen predvsem s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo različne vidike učenja in izobraževanja v odraslosti in starosti ter s tem povezane pojave. Zaželeni so tudi prispevki s področja drugih znanstvenih disciplin, perspektiv in tradicij, ki se povezujejo s področjem učenja in izobraževanja odraslih. Objavljamo raziskave o organiziranem izobraževanju (izobraževalni sistemi, institucije …), neformalnem izobraževanju in vseh pojavnostih priložnostnega učenja, pri čemer spodbujamo raznolikost teoretskih in metodoloških pristopov.</p> <p>Revija objavlja mednarodne znanstvene in strokovne članke v slovenskem in angleškem jeziku. Vsi članki so recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.</p> https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8401 Mednarodno in primerjalno izobraževanje odraslih 2019-04-23T17:47:17+02:00 Regina Egetenmeyer dhrtjhrj@z8ozhop.com Borut Mikulec ge5hh@ihioh.com 2019-02-18T13:33:18+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8120 Izobraževanje odraslih in politike vseživljenjskega učenja 2019-04-23T17:47:14+02:00 Catarina Doutor catarinadoutor@gmail.com Paula Guimarães pguimaraes@ie.ulisboa.pt <p>Članek obravnava politiko izobraževanja odraslih v Grčiji in na Portugalskem. Upošteva model, ki vključuje tri analitične perspektive učenja in izobraževanja odraslih, kot ga predlagata Lima in Guimarães (2011). Uvodu sledi predstavitev metodologije, ki je bila zasnovana na analizi grškega in portugalskega nacionalnega poročila, razprava pa vključuje tudi teoretični okvir politik izobraževanja odraslih. Kritična analiza učenja in izobraževanja odraslih je bila opravljena na podlagi primerjalnega pristopa. Ugotovitve poudarjajo evropeizacijo politik izobraževanja odraslih v okviru politik upravljanja človeških virov ter zaskrbljenost zaradi ciljev posodabljanja in državnega nadzora na področju vključevanja v izobraževanje odraslih. Ugotovitve kažejo, da obe državi spodbujata izobraževanje odraslih kot strategijo modernizacije in konkurenčnosti v skladu s smernicami Evropske unije, hkrati pa nakazujejo pomanjkanje dokazov o vključenosti demokratičnih in emancipatornih politik v izobraževanje odraslih.</p> 2019-02-18T13:39:57+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8110 Glas študentov v visokošolskem izobraževanju v Italiji in Latviji 2019-04-23T17:47:11+02:00 Jelena Stepanova helen_stepanova@inbox.lv Concetta Tino concetta.tino@unipd.it Fedeli Monica monica.fedeli@unipd.it <p>Sodelovanje študentov v izobraževalnem procesu je ključnega pomena za uspeh visokošolskega izobraževanja. Raba aktivnosti, kjer se sliši glas študentov, prek različnih praks in akterjev na mega-, makro-, meso- in mikroravni, vodi do nepričakovanih oziroma osupljivih učnih rezultatov. Članek raziskuje vlogo glasu študentov na izobraževalni instituciji v Latviji in Italiji, in sicer Univerzi v Latviji in Univerzi v Padovi. Primerjava je zajela dve kategoriji, akterje in prakse, v povezavi z raziskovalnim vprašanjem, ali italijanski oziroma latvijski sistem podpira aktivno vključevanje študentov v izobraževalni proces. Komparativna metodologija študije je pokazala razlike in podobnosti med praksami, ki spodbujajo glas študentov na teh dveh institucijah, in potrdila, da oba sistema podpirata aktivno vključevanje študentov v visokošolsko izobraževanje; čeprav še vedno obstajajo potrebe po izboljšavah, sta instituciji na pravi poti do aktivnega vključevanja študentov na vseh ravneh in v vseh dimenzijah.</p> 2019-02-18T13:43:35+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8161 Fleksibilizacija učenja in izobraževanja odraslih v kontekstu spreminjajočih se časovnosti v Nigeriji in Nemčiji 2019-04-23T17:47:07+02:00 Sabine Schmidt-Lauff schmidt-lauff@hsu-hh.de Jörg Schwarz joerg.schwarz@hsu-hh.de Adedolapo Femi-Aderinto dolly2k6@yahoo.co.uk Taiwo Olatunji itaiwoolatunji@gmail.com <p>Rosa (2013) v svoji teoriji pospeševanja obravnava velike spremembe časovnosti, s katerimi se v zadnjem obdobju soočajo sodobne družbe. Ta nova dinamika ponudnikom na področju izobraževanja in učenja odraslih zastavlja ne le izziv prilagajanja spreminjajoči se časovnosti z vidika lastnih procesov in struktur, ampak tudi pri ponujanju podpore udeležencem izobraževanj, ki se prilagajajo novemu življenjskemu ritmu. Enega od načinov odzivanja na družbeno pospeševanje najdemo v fleksibilizaciji. V našem prispevku primerjamo učenje in izobraževanje odraslih v Nigeriji in Nemčiji, da bi ob tem raziskali družbeno pospeševanje v obeh družbah, katere izzive prinaša za učenje in izobraževanje odraslih ter kako se ponudniki izobraževanj odzivajo v smislu fleksibilizacije. S proučevanjem dokumentov o politiki izobraževanja odraslih, novejših empiričnih študij in podatkovnih poročil pokažemo, kako premiki časovnosti ustvarjajo podobne izzive v obeh državah ter se pojavljajo kot vzvod za fleksibilizacijo učenja in izobraževanja odraslih. </p> 2019-02-18T13:56:33+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8186 Priznavanje predhodno pridobljenih znanj 2019-04-23T17:47:03+02:00 Shalini Singh contactingshalinisingh@gmail.com Søren Ehlers gheurhgu@uhgruioh.com <p>Primerjalna študija temelji na analizi dokumentov o politiki priznavanja predhodno pridobljenih znanj ter statističnih podatkih o rabi in izvedbi te politike v dveh različnih kontekstih (primerih): na Danskem in v Indiji. Uporabljene so pojmovne formulacije Ehlersovega modela (2005), modela integriranega izvajanja (Winter, 2012) in instrumentov politike (Vedung, 1998). Pogoji za učinkovito izvajanje politike so vključenost vseh nosilcev interesov, prizadevanja in odgovornost nosilcev interesov, ki kratkoročno vodijo do učinkovitosti in dolgoročno do razvoja politike, ter raba primerne kombinacije instrumentov politike.</p> 2019-02-18T14:19:47+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8140 Poklicno svetovanje kot ukrep, ki podpira zaposljivost 2019-04-23T17:46:59+02:00 Carlo Terzaroli carlo.terzaroli@unifi.it Yinusa Oyekunle oyekunleyinusa@gmail.com <p>Članek raziskuje modele in aktivnosti poklicnega svetovanja v visokem izobraževanju kot načina podpiranja zaposljivosti študentov, in sicer na podlagi primerjalne študije med Univerzo v Firencah (Italija) in Univerzo v Lagosu (Nigerija). Začne se z analizo na mesoravni storitvenih modelov in podatkov institucionalnih poročil obeh univerz. Literatura na mednarodni ravni kaže na velik pomen poklicnega svetovanja pri podpiranju izobraževalnega procesa. Analiza modelov in struktur kariernih storitev na obeh institucijah je dokazala, da ti pomagajo pri izvajanju ukrepov, ki podpirajo zaposljivost. Z vidika prihodnosti skupni trend izhaja iz bližnjega sodelovanja z nosilci interesov. Upoštevanje perspektiv delodajalcev kot tudi skupno načrtovanje usposabljanja in sorodnih aktivnosti sta dva ključna elementa ustvarjanja povezav na ravni visokega izobraževanja. Na podlagi tega lahko trdimo, da poklicne storitve širijo svoj obseg in metode v odgovor na globalne trende v zaposlovanju in družbenoekonomskem, političnem in tehnološkem razvoju.</p> 2019-02-18T14:26:23+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8402 Adult Education and Work Contexts: International Perspectives and Challenges 2019-04-23T17:46:52+02:00 Simona Šinko rgr5h56@hzozh.com 2019-02-18T14:48:49+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8319 Adult Learning and Education in International Contexts: Future Challenges for its Professionalization 2019-04-23T17:46:55+02:00 Simona Šinko si.simona@gmail.com 2019-02-18T14:32:23+01:00 ##submission.copyrightStatement##