https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/issue/feed Andragoška spoznanja 2018-12-15T12:09:09+01:00 Borut Mikulec borut.mikulec@ff.uni-lj.si Open Journal Systems <p>Revija <em>Andragoška spoznanja</em> je mednarodna znanstvena revija za izobraževanje in učenje odraslih, ki izhaja štirikrat na leto.&nbsp;</p> <p>Revija je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov (raziskave, razprave, analize), poročil, razmišljanj o strokovni terminologiji in knjižnih ocen predvsem s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo različne vidike učenja in izobraževanja v odraslosti in starosti ter s tem povezane pojave. Zaželeni so tudi prispevki s področja drugih znanstvenih disciplin, perspektiv in tradicij, ki se povezujejo s področjem učenja in izobraževanja odraslih. Objavljamo raziskave o organiziranem izobraževanju (izobraževalni sistemi, institucije …), neformalnem izobraževanju in vseh pojavnostih priložnostnega učenja, pri čemer spodbujamo raznolikost teoretskih in metodoloških pristopov.</p> <p>Revija objavlja mednarodne znanstvene in strokovne članke v slovenskem in angleškem jeziku. Vsi članki so recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.</p> https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8232 Politike izobraževanja odraslih v državah na območju nekdanje Jugoslavije 2018-12-15T12:09:09+01:00 Borut Mikulec adhsuogh@uhoruh.com Sonja Kump gheiurgh@othoui.com 2018-12-14T12:22:27+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8084 Profesionalizacija na področju izobraževanja in učenja odraslih na območju nekdanje Jugoslavije 2018-12-15T12:09:09+01:00 Kristinka Ovesni kovesni@gmail.com <p>V prispevku razpravljamo o profesionalizaciji izobraževanja in učenja odraslih na območju nekdanje Jugoslavije. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da proces profesionalizacije odseva družbene razmere, tradicijo, kulturo, razvoj institucij visokošolskega izobraževanja, znanstvene/spoznavane temelje določenega področja na osrednjih elementih te stroke. Naš cilj je kritično razpravljati o profesionalizaciji na področju izobraževanja in učenja odraslih s poudarkom na treh elementih: stroki, ki predstavlja sociološko dimenzijo, profesionalizmu, ki predstavlja filozofsko/etično dimenzijo, in profesionalizaciji, ki predstavlja andragoško dimenzijo. Ugotovitve raziskave kažejo, da je bil na območju nekdanje Jugoslavije dosežen pomemben, vendar še vedno nezadosten napredek v procesu profesionalizacije, kar se tiče oblikovanja polja strokovne prakse in strokovne priprave andragogov/izobraževalcev odraslih na univerzah, kar vključuje tudi izboljšave na področju trajnega strokovnega razvoja. Na drugi strani pa je pri vzpostavljanju strokovnih združenj, pridobivanju strokovnih dovoljenj in razvoju strokovnih etičnih načel postopek profesionalizacije zelo omejen in počasen.</p> 2018-12-14T12:25:35+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8094 V iskanju identitete: Izobraževanje odraslih v Bosni in Hercegovini med socialistično zapuščino in neoliberalnimi nagnjenji 2018-12-15T12:09:07+01:00 Amina Isanović Hadziomerović amina.isanovic@ff.unsa.ba <p>Članek predstavlja analizo ključnih procesov na področju izobraževanja odraslih v Bosni in Hercegovini (BiH), ki se nanašajo na njeno socialistično preteklost in sodobna nagnjenja, ki izhajajo predvsem iz prizadevanja države za vstop v Evropsko unijo (EU). Vsak poskus sistematičnega pregleda zgodovine izobraževanja odraslih v BiH se sooča z nejasnostmi in pomanjkanjem podatkov. V nasprotju z drugimi deli izobraževalnega sistema, kjer so zgodovinski opisi v določenem obsegu ohranjeni ter so predmet strokovnih študij in raziskav, se zdi, da je izobraževanje odraslih v BiH področje brez dokumentirane zgodovine. Cilj članka je na podlagi kritične diskurzivne analize razplesti kompleksno družbenopolitično strukturo, ki je oblikovala ključne teme izobraževanja odraslih tako v socialistični preteklosti kot demokratični sedanjosti države. Rezultati analize kažejo na več dokaj jasnih vzorcev: (a) različno obravnavanje socialistične preteklosti, od romantiziranja do izničevanja njenih dosežkov in ureditev; (b) vzpon zasebnih ustanov za izobraževanje odraslih v posocialističnem obdobju in raznovrstnost ponudbe; (c) napetosti med prizadevanji v smeri globalnih in evropskih trendov na eni strani ter vztrajanjem na lokalizaciji pri oblikovanju politike izobraževanja odraslih na drugi strani.</p> 2018-12-14T12:27:15+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8080 Izobraževanje odraslih na Hrvaškem po letu 1990 2018-12-15T12:09:06+01:00 Tihomir Žiljak tziljak@gmail.com <p>Osrednji namen članka je razložiti ključne elemente treh ciklov politik izobraževanja odraslih na Hrvaškem med letoma 1990 in 2018. Prvi cikel je zajemal spremembe v devetdesetih letih. Drugi se je začel leta 2000 in ga je zaznamoval proces evropeizacije na poti do članstva v Evropski uniji. Tretji se je začel z vstopom države v Evropsko unijo (2013) in sprejetjem Strategije izobraževanja, znanosti in tehnologije (2014). V vsakem ciklu so analizirani instrumenti, akterji in cilji politik izobraževanja odraslih. V zadnjih dveh ciklih se pojavljajo podobni cilji, instrumenti in akterji, ki so del evropeizacije politik izobraževanja odraslih, medtem ko je prvi cikel zaznamovalo politično, ideološko in institucijsko rezanje vezi s socialističnim izobraževalnim sistemom. Končni rezultati teh procesov niso zadovoljivi, saj je izobraževanje odraslih še vedno marginalizirano in ima majhno udeležbo.</p> 2018-12-14T12:56:30+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8096 Izobraževanje odraslih v Sloveniji pred tranzicijo in po njej 2018-12-15T12:09:07+01:00 Zoran Jelenc zoran.jelenc@guest.arnes.si <p>Po letu 1991, ko je Slovenija postala samostojna, je država z več sistemskimi ukrepi podprla razvoj izobraževanja odraslih: v državnem proračunu odobrena posebna sredstva za izobraževanje odraslih; ustanovljen sektor za izobraževanje odraslih na ministrstvu za šolstvo; sprejet poseben zakon o izobraževanju odraslih; ustanovljena posebna strokovna ustanova za razvoj in pospeševanje razvoja izobraževanja odraslih; zasnovan nacionalni program za izobraževanje odraslih; oblikovan program visokošolskega študija andragogike; začele delovati številne zasebne organizacije za izobraževanje odraslih; nastala nova združenja za izobraževanje odraslih; začela izhajati strokovna in znanstvena revija za izobraževanje odraslih; stekli številni razvojni in raziskovalni projekti, namenjeni razvijanju in pospeševanju kulture učenja. Sprejeta je Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji. Kljub temu izobraževanje odraslih v Sloveniji sistemsko še ni ustrezno urejeno; ostaja na ravni, na kateri smo bili pred tremi ali štirimi desetletji.</p> 2018-12-14T12:48:24+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8166 Nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike in usposabljanje izobraževalcev odraslih pred in po osamosvojitvi Slovenije 2018-12-15T12:09:06+01:00 Ana Krajnc ana.krajnc@guest.arnes.si <p>V prispevku avtorica analizira nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike ter izobraževanje in usposabljanje izobraževalcev odraslih v Sloveniji, ko je bila ta del nekdanje Jugoslavije in po osamosvojitvi. Pri tem se opira na dostopne zgodovinske vire in biografsko metodo. Ugotavlja, da je andragogika v obdobju nekdanje Jugoslavije nastajala predvsem iz potreb prakse; da so se študij andragogike ter izobraževanje in usposabljanje izobraževalcev odraslih v Sloveniji oblikovali izhajajoč iz potreb, saj bi brez posplošitev in odkrivanja temeljnih načel in lastnosti pojavov začela postopoma usihati tudi praksa; ter da so na razvoj andragogike na Slovenskem v obdobju nekdanje Jugoslavije poleg lokalnih (republiških) specifik pomembno vplivali najnovejša spoznanja o izobraževanju odraslih v svetu, določeni institucionalni modeli in tudi (naj)vidnejši akterji (univerzitetni profesorji) s področja izobraževanja odraslih na globalni ravni. Ker je področje izobraževanja odraslih fenotipsko, ocenjuje, da se bo morala andragogika pod globalizacijskimi vplivi prilagoditi novim družbenim razmeram, ki jih ustvarja današnji čas.</p> 2018-12-14T13:05:08+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8135 Mednarodna primerjava dejavnikov vpliva na zgodnje opuščanje izobraževanja 2018-12-15T12:09:05+01:00 Danijela Makovec danijela.makovec@ff.uni-lj.si <p>V članku razpravljamo o dejavnikih, ki vplivajo na zgodnje opuščanje šolanja, in o ukrepih, ki so bili v Sloveniji sprejeti, da bi slednje preprečili. Zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja na manj kot 10 % do leta 2020 je namreč eden ključnih ciljev strategije Evropa 2020, Slovenija pa omenjeni cilj že presega. Po zadnjih raziskavah ima namreč naša država eno izmed najnižjih stopenj zgodnjega opuščanja šolanja med državami Evropske unije (EU). V prispevku proučujemo razloge za omenjeno nizko stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja ter podajamo pregled institucionalnih in političnih ukrepov, ki jih je Slovenija sprejela, da bi zmanjšala osip in mladostnike čim dlje zadržala v izobraževalnem sistemu. Rezultati študije kažejo, da je v državah EU delež moških, ki so opustili šolanje, večji od deleža žensk ter da obstaja pozitivna povezanost med dejavniki, kot sta izobrazba staršev in socialno-ekonomski status družine, ter zgodnjim opuščanjem šolanja. Prav tako smo ugotovili, da je delež mladih priseljencev, ki so opustili šolanje, dvakrat večji od deleža mladih, ki živijo v državi, v kateri so se tudi rodili.</p> 2018-12-14T14:26:51+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8033 Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih: pomemben element za predavatelje in slušatelje 2018-12-15T12:09:04+01:00 Marija Paladin marija.paladin@gmail.com <p>Ker je pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu pomemben, hkrati pa je na primeru Slovenije in v povezavi z izobraževanjem odraslih raziskan še manj kot v povezavi z izobraževanjem otrok in mladostnikov, je osnovni cilj raziskave, katere rezultati so predstavljeni v članku je bil ugotoviti, kakšen pomen neverbalni/nebesedni komunikaciji pripisujejo odrasli v izobraževalnem kontekstu, s poudarkom na tistih, ki tudi sami izobražujejo. Zbiranje podatkov o pomenu neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika. Validacija rezultatov prve faze raziskave je potekala skozi razpravo s strokovnimi delavci na področju izobraževanja odraslih. Raziskava je pokazala, da pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu ni le občutek slušateljev ali mnenje predavateljev/učiteljev temveč, na izkušnjah obeh vlog utemeljeno, razumevanje pomena bistvenega dela medosebne komunikacije, ki lahko pomembno vpliva tako na izid komunikacije kot na izid izobraževalnega procesa.</p> 2018-12-14T14:34:03+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8233 Peter Jarvis (1937-2018) 2018-12-15T12:09:03+01:00 Ana Krajnc adhrt@hgduh.com 2018-12-14T14:41:27+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8146 Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development 2018-12-15T12:09:03+01:00 Nives Ličen nives.licen@guest.arnes.si 2018-12-14T14:43:41+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8163 Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe 2018-12-15T12:09:02+01:00 Maja Mezgec maja.mezgec@pef.upr.si 2018-12-14T14:45:06+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8169 Ob jubileju dr. Ane Krajnc 2018-12-15T12:09:04+01:00 Maja Mezgec maja.mezgec@pef.upr.si <p>Poslavljamo se od dragega prijatelja, podpornika in gostujočega profesorja na študiju andragogike na Univerzi v Ljubljani, dolgoletnega člana mednarodnega uredniškega odbora naše revije Andragoška spoznanja. <br><br></p> 2018-12-14T14:36:39+01:00 ##submission.copyrightStatement##