Login or Register to make a submission.

Kontrolni seznam za oddajo prispevka

V postopku oddaje se od avtorjev zahteva, da potrdijo skladnost prispevka s spodaj navedenimi točkami, prispevek pa se lahko zavrne, če ne ustreza navedenim usmeritvam.
  • Članek še ni bil obljavljen. Članek prav tako v danem trenutku ni v procesu recenziranja pri drugi reviji.
  • Članek je shranjen v formatu programov Microsoft Word ali OpenOffice.
  • Kjerkoli je to mogoče, so v članku navedeni spletni naslovi do vseh navedenih referenc.
  • Besedilo je napisano v pisavi velikost 12. V besedilu se izogibajte podčrtavanju (raje uporabite poševno pisavo). Vse slikovno gradivo in drugi grafični elementi (tabele, sheme) so ustrezno umeščeni tekom besedila.
  • Članek upošteva Smernice za avtorje, ki so objavljene na spletni strani revije.
  • Če oddajate članek v postopek recenziranja, vas prosimo, da upoštevajte navodila za slepo recenziranje.

Smernice za avtorje

Obseg prispevkov

Znanstveni prispevki naj ne presegajo 6000-7000 besed, vključno z referencami in opombami ter povzetkoma. Strokovni članki naj ne presegajo 3000 besed. Prispevki, ki so namenjeni objavi v drugem delu revije (poročila o dogodkih, zgodbe o učenju, napovedi novosti, recenzije knjig), naj ne presegajo 1500 besed.

Oblikovanje prispevkov

Za pisanje prispevkov avtor uporabi program Microsoft Word, uporabi le en slog (Normal) in tip pisave Times New Roman, velikost 12. Izvirne termine, če je to potrebno, zapiše v oklepaju za slovenskim prevodom v poševni pisavi. Prva stran osnovnega besedila se začne z naslovom prispevka. Naslov naj bo napisan v slovenskem in angleškem jeziku.

Temu sledi povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter ključne besede ali besedne zveze (4–5). Povzetek obsega 100 do 150 besed in ne vključuje virov. V člankih, kjer avtorji poročajo o empiričnih raziskavah, naj bo opredeljen namen raziskave, metodološki in teoretični okvir ter glavne ugotovitve raziskave.

Slike in preglednice naj bodo umeščene na ustrezno mesto v besedilu.

Navajanje virov

Reference naj bodo navedene skladno s slogom navajanja APA (6. izdaja). V branje v zvezi z APA slogom priporočamo ta navodila.

Izjava o zasebnosti

Zbiranje osebnih podatkov registriranih ali neregistriranih uporabnikov te spletne strani je del standardiziranega postopka. Vključuje informacije, ki omogočajo uredniško komunikacijo; uporablja se za obveščanje bralcev o avtorstvu in urejanju vsebin; omogoča zbiranje zgoščenih podatkov o vedenju bralcev in sledenje geopolitičnim in družbenim elementom znanstvene komunikacije.

Uredništvo te podatke uporablja za izboljšanje objavljanja znanstvenih monografij na tem portalu in pri nadgradnji spletne strani. Do podatkov, pomembnih za nadaljnji razvoj platforme, lahko v anonimizirani in zgoščeni obliki dostopa razvijalec softvera Public Knowledge Project, z nekaterimi izjemami, kot so statistične meritve števila prenosov posameznega članka. Vaši podatki bodo uporabljeni v namene, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Avtorji posameznih člankov oz. monografij odgovorjajo za točnost navedenih osebnih podatkov.

Uredništvo zasleduje uveljavljene standarde glede varstva osebnih podatkov, ki temeljijo na Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR). To vključuje: (a) obvestilo o zlorabi podatkov; (b) pravico do dostopa; (c) pravico do izbrisa podatkov; (d) prenosljivost podatkov; (e) t. i. koncept vgrajene zasebnosti. GDPR omogoča tudi priznanje "javnega interesa za dostopnost podatkov", kar je pomembno za vse deležnike znotraj akademskega založništva.