Prispevki

Spletni prispevki

Za Andragoška spoznanja? je že vnešeno uporabniško ime/geslo
Pojdi na prijavo

Pozabljeno uporabniško ime/geslo?
Pojdi na registracijo

Za oddajo prispevka in preverjanje stanja oddanih prispevkov je potrebna registracija oziroma prijava.

 

Smernice za avtorje

Obseg prispevkov

Znanstveni prispevki naj ne presegajo 40.000 znakov (s presledki), vključno z referencami in opombami ter povzetkoma. Strokovni članki naj ne presegajo 20.000 znakov (s presledki). Prispevki, ki so namenjeni objavi v drugem delu revije (poročila o dogodkih, zgodbe o učenju, napovedi novosti, recenzije knjig), naj ne presegajo 10.000 znakov (s presledki).

Oblikovanje prispevkov

Za pisanje prispevkov avtor uporabi program Microsoft Word, uporabi le en slog (Normal) in tip pisave Times New Roman, velikost 12. Izvirne termine, če je to potrebno, zapiše v oklepaju za slovenskim prevodom v poševni pisavi. Prva stran osnovnega besedila se začne z naslovom prispevka. Naslov naj bo napisan v slovenskem in angleškem jeziku.

Temu sledi povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter ključne besede ali besedne zveze (4–5). Povzetek obsega 100 do 150 besed in ne vključuje virov. V člankih, kjer avtorji poročajo o empiričnih raziskavah, naj bo opredeljen namen raziskave, metodološki in teoretični okvir ter glavne ugotovitve raziskave.

Slike in preglednice naj bodo umeščene na ustrezno mesto v besedilu.

Recenzijski postopek

Vsak članek je recenziran. Zaradi anonimnosti recenzijskega postopka naj bo ime in naslov avtorja ali avtorjev, če jih je več, napisan na posebnem listu, ki je pripet kot posebna priponka.

Prispela besedila najprej prebere uredniški odbor in jih nato posreduje vsaj dvema recenzentoma. Recenzenta svetujeta, ali je članek primeren za objavo v reviji in podata pripombe, ki so nato posredovane avtorju. Če je potrebno, avtor ali popravi v skladu s priporočili. Avtorji prejmejo povratno informacijo z recenzentskimi pripombami najkasneje v času treh mesecev. Če recenzenti ne svetujejo popravkov, se recenzija ne pošlje avtorju.
Uredniški odbor lahko na predlog recenzentov zavrne objavo članka.

Pred objavo so vsi članki lektorirani. Avtorja se zaprosi za dopolnitev le, če lektor predlaga večje popravke.

Navajanje virov

Reference naj bodo navedene skladno s slogom navajanja APA (6. izdaja). V branje v zvezi z APA slogom priporočamo ta navodila.

Splošna navodila

Viri na koncu besedila naj bodo navedeni po abecednem redu priimka prvega avtorja oziroma naslova, če avtor ni znan. Uporabljamo priimek in prvo črko imena ter letnico. Kjer je več del istega avtorja v istem letu, uporabimo oznake a, b, c. Kjer je več avtorjev z istim priimkom in enako začetnico imena, izpišemo toliko črk imena, da se razlikujejo.

Reference med besedilom navajamo z zapisom avtorjevega priimka in letnice izdaje vira v oklepaju, ki sledi navedbi. Če gre za dobesedno navajanje, napišemo tudi stran (kot npr.: Radovan, 2009, str. 14). Če v oklepaju navajamo več avtorjev, vire ločimo s podpičjem (Radovan, 2009; Kump, 2010).

Ko so dela navedena kot primer ali ponazoritev, napišemo tudi besedo glej ali primerjaj, in sicer na naslednji način: (glej Novak, 2010) ali (prim. Novak, 2010).

Če navajamo po drugem viru, napišemo (Ozvald, 1920, v Bogataj, 2010)

Primeri za navajanje virov med besedilom

Primer

Rešitev

En avtor z navedbo strani, ko citiramo

(Avtor, 1998, str. 20)

Dva avtorja/dva vira

(Kump, 1998; Radovan, 2010)

Dva avtorja istega vira

(Kump in Radovan, 2010) / Kump in Radovan (2010)

Tri do pet avtorjev

Pri prvi omembi napišemo vse avtorje. Pri naslednjih omembah napišemo le priimek prvega avtorja in dodamo idr. (Avtor idr., 2012)

Brez avtorja

(Izzivi študija, 2007)

Ustanove /organizacije/ kot avtor

Napišemo ime ustanove in nato v oklepaju kratico ter letnico. Univerza v Ljubljani (UL, 2013)

Več virov istega avtorja z isto letnico

Letnicam dodamo črke: Avtor (2009a, 2009b).

 

 

Kontrolni seznam za oddajo prispevka

V postopku oddaje se od avtorjev zahteva, da potrdijo skladnost prispevka s spodaj navedenimi točkami, prispevek pa se lahko zavrne, če ne ustreza navedenim usmeritvam.

 1. Članek še ni bil obljavljen. Članek prav tako v danem trenutku ni v procesu recenziranja pri drugi reviji.
 2. Članek je shranjen v formatu programov Microsoft Word ali OpenOffice.
 3. Kjerkoli je to mogoče, so v članku navedeni spletni naslovi do vseh navedenih referenc.
 4. Besedilo je napisano v pisavi velikost 12. V besedilu se izogibajte podčrtavanju (raje uporabite poševno pisavo). Vse slikovno gradivo in drugi grafični elementi (tabele, sheme) so ustrezno umeščeni tekom besedila.
 5. Članek upošteva Smernice za avtorje, ki so objavljene na spletni strani revije.
 6. Če oddajate članek v postopek recenziranja, vas prosimo, da upoštevate Navodila za slepo recenziranje.
 

Opomba o avtorskih pravicah

Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:

 1. Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega članka, ki bo predvidoma izšel v reviji Andragoška spoznanja v okviru Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) z navedbo mojega avtorstva z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča založnik.
 2. Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da na njem ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njim niso kršene kakšne druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter mu povrnil škodo in stroške.
 3. Avtorji obdržijo materialne avtorske pravice ter založniku priznajo pravico do prve izdaje članka z licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (priznanje avtorstva in deljenje pod istimi pogoji). To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega dela in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v svojem delu, lahko distribuira predelava le pod licenco, ki je enaka tej.
 4. Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucionalni repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.
 5. Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucionalnih repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.

 

Izjava o zasebnosti

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Zagotavljamo vam, da bo dostop do vaših podatkov po izpolnitvi namena blokiran.

Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete.